Opsamling af handlingspunkter pr 8. marts 2012: Link

Referat af bestyrelsesmøde  8. marts 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mogens, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Fraværende: Mikkel

Ordstyrer: Anita. Referent:  Klaus

Fremsendt dagsorden godkendt.  Fraflytningssag inkluderet.

Referat fra sidste møde godkendt.

Gennemgang af regnskab for 2011:
Indledningsvis ros fra bestyrelsen til regnskabet. Mere gennemarbejdet end de sidste år. Det viste sig så at det også havde været igennem flere rettelser. Torsten gennemgik regnskabet, som viser overskud på 672.000 kr. Budgettet har holdt på de fleste punkter. Der er muligvis forbedringsmuligheder mht varmebetaling, da vi stadig betaler opgange og depotrum hvor varmeapparater er nedtaget.

Referent til afdelingsmødet: Leila Barasinska har sagt ja.

Spørgsmål fra Mogens om deltagelse i fraflytningsyn som officielt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besluttede ikke at have officiel deltagelse med henvisning til at beboerne har ret til at medbringe en bisidder, som sagtens kan være bestyrelsesmedlem.
Under samme punkt behandledes fraflytningssag, hvor det blev besluttet at sende et svar fra bestyrelsen til beboerens spørgsmål om vores holdning.  [uden for referat]. Torsten finder vedligeholdelsesreglementet frem og beskriver håndteringen heraf.

Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (Listen fejlagtigt dateret 1. februar 2012 – den er opdateret 5. marts). Kun ændringer til listen refereres her:
Vaskerier: AB ønskede ikke at ændre prisen for brug af deres vaskeri nu. Vi ændrer vores pris til 20 kr vask hurtigst muligt (Torsten). Der har ikke været møde i udvalget.
Oversigt over depotrum: Punktet tages ud af listen
Afdelingsmøde ang. Husorden mm: Omtalte Handlekort fra BL ikke så relevante. Vi blev enige om i stedet for at lade ”spil med indbygget diskussion” indgå om muligt. (Torsten)
Parkering: Punktet udgår fra listen. I stedet ændringsforslag til Husorden vedr. campingvogne, trailere, campletter osv. Og vedr. forbud mod standsning og parkering i fodgængerovergange. Vedr. handicap parkering skal ønsket gå gennem kommunen.
Esco projektet kører og udgår fra listen
Evaluering af beboerindflydelse i byggesagen: Punktet tages af listen
Husorden: Mindre justeringer foreslås til beboermødet.

Nyt fra udvalgene og vedr. naboskabsundersøgelsen:  ABC får færre midler at arbejde med. Medfører ændret struktur. Fastelavnsfest er droppet – der skal laves noget nyt. For mange udefra som ikke er målgruppen. Gælder flere af arrangementerne. Naboskabsundersøgelsen kører.

Besked fra AB om vaskerier: Punktet behandlet under listen med handlepunkter.

VA forslag om ændring fra generalforsamling til repræsentantskabsmøde: Poul-Erik forelægger kort på afdelingsmødet.

Eventuelt:
Klaus stiller ikke op til valg. Poul-Erik overvejer.


Ændringsforslag til husorden (nedenstående er en smule ændret – Anita har udgaven med ændringer påført med pen)
10. Parkering
d. Campingvogne må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse.
Ændres til
d. Campingvogne, campletter, trailere og lignende må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse eller brug.


10. Parkering
Nyt punkt
f. Af sikkerhedshensyn skal de markerede fodgængerovergange holdes fri for køretøjer.  (formulering ændret til noget med standsning og parkering)


12. Affald
f. Stort affald (storskrald):
Sidste sætning: ”Stilles langs kanten af stien foran opgangene” ændres til ”Stilles i affaldshusene”.