Referat af bestyrelsesmøde  2. februar 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mikkel, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Afbud: Mogens

Ordstyrer: Mikkel. Referent:  Klaus
Fremsendt dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde godkendt.
Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (se liste dateret 1. februar 2012)
Kommentarer til punkt vedr. legepladser
Reklamer på legepladsen var en fejl, der hurtigt blev rettet
Klaus: Der var kun aftalt småbørnslegepladser, nu var der opsat legepladser for større børn.
Forløbet havde ikke været helt som planlagt, men det er klart at udvalget skal komme med indstillinger til bestyrelse og afdelingsmøder

Priser er indhentet på vaskeri
Oversigt over depotrum udestår (Torsten)
Vi har ikke fået oplægsholder til møde vedr. husorden. Konklusion – mødet bliver efter regnskabsmødet
Klaus har ikke lavet oplæg vedr. parkering
Husorden: Husk forslag om campletter og trailere. Og husk forretningsorden for afdelingsmøde

Kommissorium for grønt udvalg afklaret ovenfor
Nyt omkring Lyngmosevej: Høring afsluttes begyndelsen af februar
Nyt fra udvalg:
Styregruppen: Budget. Referat bør sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Tiltag over for nye indflyttere. Fastelavnsfest holdes i vores hus. Frivilligkomsammen  8. februar. Juletræstur aflyses.
Vinduer og dørlåse:
Dørlåse i stuelejlighederne: Garantisag, løsningen fungerer. Vinduer:  Mikkels vinduer ikke lavet. Det skal virke alle steder.  Torsten fortalte om gengangere, og skal have møde med vinduesleverandøren, rådgiver og Byg (Bo-Vest).
Vaskeriudvalg:
Intet nyt fra udvalget. Vi ønsker at prisen pr vask bliver 20 kr – hurtigst muligt. Anita hører AB om deres holdning.
Spørgsmål fra Mogens:
Mogens, Bækgården 9 ønsker klapsæde i elevatoren. Er bestilt.
Han vil også gerne være med ved syn af lejlighed. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage som lyttende observatør. Beboerne kan altid medbringe en bisidder. Men vi tager det op med Mogens næste gang.
Blomster og potter i parterren:
Vi tager det op hvis der kommer klager fra beboere.  Driftsmæssigt vil Torsten sige til hvis der er et problem.
Beboerspørgsmål:
Vi kan ikke stå inde for spørgsmål 3 og 4 (fælles beboerhus og øget driftssamarbejde). De to første spørgsmål ok.
LO – konferencen: Meld til Anita inden 6. februar om du deltager.
Lodtrækning vedr carporte:
Opgivet

Gaver til ansatte:
 Vi fortsætter med at give gaver til de ansatte ved særlige lejligheder.
Regulering af a conto varmen.
Vi er uforstående over for Bo-Vests eget initiativ. Torsten har nævnt det uheldige i denne regulering. Dette vil vi forklare på regnskabsmødet.
Næste møder:
Fælles møde AB/VA ultimo februar
(Torsten indkalder til regnskabsmødet 4 uger inden)
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang

Anita kontakter referenten fra sidst til regnsskabsmødet.Opsamling af handlingspunkter pr 1. februar 2012: Link