Opsamling af handlingspunkter pr 8. marts 2012: Link

Referat af bestyrelsesmøde  8. marts 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mogens, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Fraværende: Mikkel

Ordstyrer: Anita. Referent:  Klaus

Fremsendt dagsorden godkendt.  Fraflytningssag inkluderet.

Referat fra sidste møde godkendt.

Gennemgang af regnskab for 2011:
Indledningsvis ros fra bestyrelsen til regnskabet. Mere gennemarbejdet end de sidste år. Det viste sig så at det også havde været igennem flere rettelser. Torsten gennemgik regnskabet, som viser overskud på 672.000 kr. Budgettet har holdt på de fleste punkter. Der er muligvis forbedringsmuligheder mht varmebetaling, da vi stadig betaler opgange og depotrum hvor varmeapparater er nedtaget.

Referent til afdelingsmødet: Leila Barasinska har sagt ja.

Spørgsmål fra Mogens om deltagelse i fraflytningsyn som officielt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besluttede ikke at have officiel deltagelse med henvisning til at beboerne har ret til at medbringe en bisidder, som sagtens kan være bestyrelsesmedlem.
Under samme punkt behandledes fraflytningssag, hvor det blev besluttet at sende et svar fra bestyrelsen til beboerens spørgsmål om vores holdning.  [uden for referat]. Torsten finder vedligeholdelsesreglementet frem og beskriver håndteringen heraf.

Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (Listen fejlagtigt dateret 1. februar 2012 – den er opdateret 5. marts). Kun ændringer til listen refereres her:
Vaskerier: AB ønskede ikke at ændre prisen for brug af deres vaskeri nu. Vi ændrer vores pris til 20 kr vask hurtigst muligt (Torsten). Der har ikke været møde i udvalget.
Oversigt over depotrum: Punktet tages ud af listen
Afdelingsmøde ang. Husorden mm: Omtalte Handlekort fra BL ikke så relevante. Vi blev enige om i stedet for at lade ”spil med indbygget diskussion” indgå om muligt. (Torsten)
Parkering: Punktet udgår fra listen. I stedet ændringsforslag til Husorden vedr. campingvogne, trailere, campletter osv. Og vedr. forbud mod standsning og parkering i fodgængerovergange. Vedr. handicap parkering skal ønsket gå gennem kommunen.
Esco projektet kører og udgår fra listen
Evaluering af beboerindflydelse i byggesagen: Punktet tages af listen
Husorden: Mindre justeringer foreslås til beboermødet.

Nyt fra udvalgene og vedr. naboskabsundersøgelsen:  ABC får færre midler at arbejde med. Medfører ændret struktur. Fastelavnsfest er droppet – der skal laves noget nyt. For mange udefra som ikke er målgruppen. Gælder flere af arrangementerne. Naboskabsundersøgelsen kører.

Besked fra AB om vaskerier: Punktet behandlet under listen med handlepunkter.

VA forslag om ændring fra generalforsamling til repræsentantskabsmøde: Poul-Erik forelægger kort på afdelingsmødet.

Eventuelt:
Klaus stiller ikke op til valg. Poul-Erik overvejer.


Ændringsforslag til husorden (nedenstående er en smule ændret – Anita har udgaven med ændringer påført med pen)
10. Parkering
d. Campingvogne må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse.
Ændres til
d. Campingvogne, campletter, trailere og lignende må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse eller brug.


10. Parkering
Nyt punkt
f. Af sikkerhedshensyn skal de markerede fodgængerovergange holdes fri for køretøjer.  (formulering ændret til noget med standsning og parkering)


12. Affald
f. Stort affald (storskrald):
Sidste sætning: ”Stilles langs kanten af stien foran opgangene” ændres til ”Stilles i affaldshusene”.


Referat af bestyrelsesmøde  2. februar 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mikkel, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Afbud: Mogens

Ordstyrer: Mikkel. Referent:  Klaus
Fremsendt dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde godkendt.
Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (se liste dateret 1. februar 2012)
Kommentarer til punkt vedr. legepladser
Reklamer på legepladsen var en fejl, der hurtigt blev rettet
Klaus: Der var kun aftalt småbørnslegepladser, nu var der opsat legepladser for større børn.
Forløbet havde ikke været helt som planlagt, men det er klart at udvalget skal komme med indstillinger til bestyrelse og afdelingsmøder

Priser er indhentet på vaskeri
Oversigt over depotrum udestår (Torsten)
Vi har ikke fået oplægsholder til møde vedr. husorden. Konklusion – mødet bliver efter regnskabsmødet
Klaus har ikke lavet oplæg vedr. parkering
Husorden: Husk forslag om campletter og trailere. Og husk forretningsorden for afdelingsmøde

Kommissorium for grønt udvalg afklaret ovenfor
Nyt omkring Lyngmosevej: Høring afsluttes begyndelsen af februar
Nyt fra udvalg:
Styregruppen: Budget. Referat bør sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Tiltag over for nye indflyttere. Fastelavnsfest holdes i vores hus. Frivilligkomsammen  8. februar. Juletræstur aflyses.
Vinduer og dørlåse:
Dørlåse i stuelejlighederne: Garantisag, løsningen fungerer. Vinduer:  Mikkels vinduer ikke lavet. Det skal virke alle steder.  Torsten fortalte om gengangere, og skal have møde med vinduesleverandøren, rådgiver og Byg (Bo-Vest).
Vaskeriudvalg:
Intet nyt fra udvalget. Vi ønsker at prisen pr vask bliver 20 kr – hurtigst muligt. Anita hører AB om deres holdning.
Spørgsmål fra Mogens:
Mogens, Bækgården 9 ønsker klapsæde i elevatoren. Er bestilt.
Han vil også gerne være med ved syn af lejlighed. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage som lyttende observatør. Beboerne kan altid medbringe en bisidder. Men vi tager det op med Mogens næste gang.
Blomster og potter i parterren:
Vi tager det op hvis der kommer klager fra beboere.  Driftsmæssigt vil Torsten sige til hvis der er et problem.
Beboerspørgsmål:
Vi kan ikke stå inde for spørgsmål 3 og 4 (fælles beboerhus og øget driftssamarbejde). De to første spørgsmål ok.
LO – konferencen: Meld til Anita inden 6. februar om du deltager.
Lodtrækning vedr carporte:
Opgivet

Gaver til ansatte:
 Vi fortsætter med at give gaver til de ansatte ved særlige lejligheder.
Regulering af a conto varmen.
Vi er uforstående over for Bo-Vests eget initiativ. Torsten har nævnt det uheldige i denne regulering. Dette vil vi forklare på regnskabsmødet.
Næste møder:
Fælles møde AB/VA ultimo februar
(Torsten indkalder til regnskabsmødet 4 uger inden)
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang

Anita kontakter referenten fra sidst til regnsskabsmødet.Opsamling af handlingspunkter pr 1. februar 2012: Link