Bestyrelsesmøde 1. december 2011

Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus, Mogens  + Torsten (afdelingsleder)

1. Ordstyrer: Poul-Erik,  Referent: Klaus
2. Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel 
3. Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
4. Opsamling fælles bestyrelsesmøde
5. Problemer med dørlåse i stuelejlighed
6. Nyt fra udvalg
7. Skiltning på mødelokale
8. Postkasse til beboerhus
9. Beboerhenvendelse
10. Næste møder
11. evt.


Ad 2 Torsten vil fremover ajourføre listen med handlingspunkter  
Ad 3 Handlingspunkter
Se selvstændig liste: Handlingspunkter pr 1. december
Hoveddøre: Ejendomskontoret forsøger at få låsekasserne skiftet på garanti i takt med at de går i stykker
Legepladser: Vi har fået byggetilladelser til 4 legepladser. Ser ud til at være færdig inden jul.
Parkering: Vi skal ændre husordenen til også at omfatte trailere og campletter.
Forslag fra Klaus om at tilbyde udlejning af carporte med 3 måneders rabat mod at binde sig et år. Opbakning fra Mikkel.  Referenten husker ikke hvad der reelt blev besluttet (!).
ESCO folder på vej. Oplæg er fremsendt
Ad 4 Fælles bestyrelsesmøde 29. nov.
Se selvstændigt referat fra mødet
Ad 5 + 7 + 8
Driftssager som Torsten vil håndtere/er på vej
Ad 6
Nyt fra udvalgene
Styregruppen -  Rikke Møller vil kigge på hjemmesiden.
Aktivitetsgrupperne – diskussion om juletræsturen. Konceptet skal måske ændres.
Bolignet: Torsten kontrollerer prisen for mellemste pakke
Ad 9 Beboerhenvendelse vedr. varmeopgørelse
Bestyrelsen forespørger driften om forskellen på de to opgørelser.
Ad 10
Julefrokost fredag 9. december kl. 19.00 Dorps Alle, italiensk restaurant
Bestyrelsesmøde 26. januar kl. 17.30
Valgfrit: Regnskab 9. februar – bestyrelsesgennemgang VÆLGER VI IKKE AT HAVE
Fælles møde AB/VA ultimo februar
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang
Ad 11 Evt
Intet til referat