Fælles bestyrelsesmøde AB/VA 29. november 2011


Dagsorden
1.       Valg af referent og dirigent (i alt to personer – en fra hver afdeling).
2.       Vaskeri
a.       Stillingtagen til evt. Samarbejde om en fælles løsning i Albertslund Nord.
b.      Økonomisk oversigt.
c.       Brugsoversigt.
d.      Debat og meningsudveksling omkring fremtidigt vaskeri/vaskerier i Albertslund Nord.
3.       Fremtidigt samarbejde.
a.       Arbejdsgrupper?
b.      Erfarings- og ideudveksling?
c.       Fælleslokaler?
4.       Ny mødedato.
5.       Eventuelt.
a.       Forslag til andre oplagte samarbejdsområder.

Referat
Til stede:
Jeanette,  Kirsten, Per, Mediha, Winnie, Tommy, Troels, Mikkel, Anita, Poul-Erik, Mogens, Klaus, Torsten.
(Jeanette og Winnie måtte forlade mødet efter punkt 2).
Ad 1 Kirsten valgt til dirigent og Klaus til referent

Ad 2 Vedtaget at ”vi nedsætter en arbejdsgruppe og prøver om vi kan finde en fælles løsning”.
Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder og komme med udspil til fælles bestyrelsesmøde mhp besparelse. Skriftligt oplæg udsendes inden det fælles møde ultimo februar 2012.

For vedtagelsen stemte alle AB’s medlemmer og VA’s medlemmer bortset fra Poul-Erik og Klaus. Medlemmer af udvalget er Mikkel, Mogens, Tonny og Jeanette.

Ad 2b
Uddelt oversigt over økonomi i begge vaskerier. Samt lidt statistik.
Vi besluttede at ”Torsten undersøger gennemsnitspriserne  i andre afdelinger. Kommer herefter med forslag til justering til de to bestyrelser”.  Ikke sat en deadline, men en naturlig anledning er den ændring, som Bo-Vest har meddelt efter budgetmøderne (administration skal betales af afdeling – ikke den enkelte beboer, som bruger vaskeriet).

Ad 3
Vi blev enige om at udveksle referater af bestyrelsesmøder og afdelingsmøder.
(VA’s møder kan findes på nettet – link fra forsiden af www.albertslundnord.dk – AB’s referater kan sendes til Va8-best@albertslundnord.dk )

Fælles bestyrelsesmøder evt med inviterede gæster udefra. God idé.

Emner:
Kommunal boliganvisning
Brug af hinandens fælleslokaler
Diskussion om lokalerne kommer beboerne til gode
Regnskaber
Anita og Kirsten vil gerne diskutere fælles ansættelse [Korrektion: Ikke her og nu - men et muligt emne på sigt]

Ad 4
Ny mødedato aftaltes ikke. Torsten indkalder når vaskeriudvalget kommer med input.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar