Fælles bestyrelsesmøde AB/VA 29. november 2011


Dagsorden
1.       Valg af referent og dirigent (i alt to personer – en fra hver afdeling).
2.       Vaskeri
a.       Stillingtagen til evt. Samarbejde om en fælles løsning i Albertslund Nord.
b.      Økonomisk oversigt.
c.       Brugsoversigt.
d.      Debat og meningsudveksling omkring fremtidigt vaskeri/vaskerier i Albertslund Nord.
3.       Fremtidigt samarbejde.
a.       Arbejdsgrupper?
b.      Erfarings- og ideudveksling?
c.       Fælleslokaler?
4.       Ny mødedato.
5.       Eventuelt.
a.       Forslag til andre oplagte samarbejdsområder.

Referat
Til stede:
Jeanette,  Kirsten, Per, Mediha, Winnie, Tommy, Troels, Mikkel, Anita, Poul-Erik, Mogens, Klaus, Torsten.
(Jeanette og Winnie måtte forlade mødet efter punkt 2).
Ad 1 Kirsten valgt til dirigent og Klaus til referent

Ad 2 Vedtaget at ”vi nedsætter en arbejdsgruppe og prøver om vi kan finde en fælles løsning”.
Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder og komme med udspil til fælles bestyrelsesmøde mhp besparelse. Skriftligt oplæg udsendes inden det fælles møde ultimo februar 2012.

For vedtagelsen stemte alle AB’s medlemmer og VA’s medlemmer bortset fra Poul-Erik og Klaus. Medlemmer af udvalget er Mikkel, Mogens, Tonny og Jeanette.

Ad 2b
Uddelt oversigt over økonomi i begge vaskerier. Samt lidt statistik.
Vi besluttede at ”Torsten undersøger gennemsnitspriserne  i andre afdelinger. Kommer herefter med forslag til justering til de to bestyrelser”.  Ikke sat en deadline, men en naturlig anledning er den ændring, som Bo-Vest har meddelt efter budgetmøderne (administration skal betales af afdeling – ikke den enkelte beboer, som bruger vaskeriet).

Ad 3
Vi blev enige om at udveksle referater af bestyrelsesmøder og afdelingsmøder.
(VA’s møder kan findes på nettet – link fra forsiden af www.albertslundnord.dk – AB’s referater kan sendes til Va8-best@albertslundnord.dk )

Fælles bestyrelsesmøder evt med inviterede gæster udefra. God idé.

Emner:
Kommunal boliganvisning
Brug af hinandens fælleslokaler
Diskussion om lokalerne kommer beboerne til gode
Regnskaber
Anita og Kirsten vil gerne diskutere fælles ansættelse [Korrektion: Ikke her og nu - men et muligt emne på sigt]

Ad 4
Ny mødedato aftaltes ikke. Torsten indkalder når vaskeriudvalget kommer med input.


Bestyrelsesmøde 3. november 2011Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus + Torsten (afdelingsleder)
Afbud: Mogens

1.       Ordstyrer: Troels,  Referent: Klaus
2.       Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel
3.       Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
a.       Oplysninger vedr. brug af vaskerier skal hentes af Electrolux og Miele (svært af få adgang)
b.      Hoveddøre i stuelejligheder: Lavet status  og fået klarhed – afsluttet. Kun driftssager tilbage
c.       Legepladser: 2 legepladser etableres hos os. Et senere projekt skal på afdelingsmødet
d.      Depotrum oversigt udestår.
e.      Afdelingsmøde vedr. husorden. Torsten er på opgaven med at skaffe oplægsholder
f.        Parkering: Klaus laver oplæg til almen skrivelse
g.       Energispareprojekt: Intet nyt at berette
h.      Vinduer i opgange. Kippeprojekt. Pris: 10.000 pr blok. Vi prøver alternativ løsning i Mikkels opgang. Bæk 15.
i.         Ventilationsprojekt: Udbudspapirer ved at være på plads
j.        Matrikel og skel. Undersøges mht belægning og ejerskab. Torsten har dialog med kommunen
k.       Kloak og kortlægning er i gang. Aarslef og Lyngholm står for opgaven. Forventes færdig i uge 47
4.       Spørgsmål vedr badeværelser og renovering rejst af Troels. Tages op igen når byggesagen er afsluttet.
5.       Varme. Der har været henvendelser fra beboerne. Nogle steder har temperaturen ikke været på 22 grader. Clorius har nogle steder sat maxgrænsen forkert. Alle reguleres 1,5-2 grader op (ved føleren) i første omgang.
6.       I byggesagen er man nået til sidste møde. Klaus foreslår at vi evaluerer indflydelsen i processen. Har beboerne haft gavn af repræsentanternes medvirken?
7.       Beboerhus. Anita foreslår nye farver. Torsten nævnte gulvet og dårlig belysning. Mikkel finder materiale om bedre belysning. Gulv og polering i salen samt belysning prioriteres. Der står 55.000 kr på kontoen.
8.       Styregruppen har møde næste torsdag 10 november. ABC har lavet håndbog om frivillige. Årets beboer udnævnes 5. januar i vores beboerhus. Aktivitetsudvalget har møde i næste uge.  Bolignetbestyrelsen har haft møde. TV2 kommer til at koste 13 kr – med i alle pakker. Beboer har fået tilbud om etablering af alternativ parabol modtagelse mod betaling af installationsomkostninger. Beboeren har afslået. Prisen var 2.500 kr pr blok.
9.       Jordbunkerne er etableret og der er sat hegn op. Bunkerne er rigtig pænt klappet. Vi afventer kommunens beslutning om generel løsning.
10.   Fælles bestyrelsesmøde.  Vi skal udveksle meninger og muligheder på baggrund af de indsamlede oplysninger. Det er ikke meningen at der nedsættes et udvalg vedr. vaskeri, som er på dagsordenen. Klaus spurgte om der kunne tages andre punkter op – det var ikke tilfældet. 
11.   Ekstra fra Torsten: Vaskeriets indgangsparti og træværk bliver renoveret med nye vinduer mm. Poul-Erik  rejste sag for en beboer med ødelagt hylde i køleskab, hvor beboer selv har skullet betale 900 kr for at købe en ny i Bauhaus.  Torsten redegjorde for at beboere selv skulle betale for ting der ikke var slid.
12.   Næste møde: Torsdag  1 december

Enighed om at det var en stor hjælp at Torsten havde lavet en skriftlig status.