Referat fra budgetafdelingsmøde i VA 8
Den 12. september 2011

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Behandling af indkomne forslag
  a) Beslutning om at køle- fryseskabe udtages af lejemålet.
  b) Beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen vedr. ændring af vaskeridriften
  c) Beslutning om etablering af cykelrum/cykelstativer
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 7. Godkendelse af referat fra regnskabsafdelingsmøde
 8. Eventuelt

17 lejemål var repræsenteret på mødet


1. Valg af dirigent
Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent.
Han startede med at konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.

2. Valg af referent
Leila Barasinska blev valg.

3. Valg af stemmeudvalg
Punktet blev udsat. Hvis der under mødet viser sig behov for det, vil der blev valgt et stemmeudvalg.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var 3 indkomne forslag, de to første var delt til beboerne ud sammen med dagsordenen. Det tredje forslag var varslet korrekt, og selve forslaget blev uddelt ved indgangen.

Forslag a) Beslutning om at køle-fryseskabe udtages af lejemålet.
Bestyrelsen foreslog, at beboerne fremover selv skal købe et køle-fryseskab. Det nuværende foræres til de nuværende beboere.
Bestyrelsens begrundelse er besparelse på 125.000 kr. i anskaffelser og vedligeholdelse. Og at der er en del arbejde for ejendomsfunktionærerne med køleskabene.

Debatten drejede sig om udgiften til et nyt køle-fryseskab nu ville lægges ud til de enkelte beboere, at dette ville være en stor og uventet udgift. Men at man måske kunne indføre en slags ”selvrisiko”, så beboerne selv skulle dække mindre udgifter til f.eks. udskiftning af hylder, pærer osv. Forslaget med ”selvrisiko” ville dog også give ejendomskontoret meget arbejde.

Bestyrelsens forslag forkastet.
For: 10 stemmer                  Imod: 18 stemmer              Hverken for eller imod: 0.


Forslag b) Beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen vedr. ændring af vaskeridriften
Bestyrelsen foreslog, at den får bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at drive afdelingens vaskeri under andre former end de nuværende.
En måde kunne være at få et firma udefra til at installere vaskemaskiner. Firmaet skulle også sørge for vedligeholdelse og selve driften af maskinerne, mens VA 8 betaler for lokalet og varme i lokalet.
En anden måde kunne være, at afdelingens vaskeri lægges sammen med ABs vaskeri. Så ville man dels spare et lokale i en af afdelingerne, dels kunne dele udgiften til maskiner og drift.

Begrundelsen fra bestyrelsen er, at vaskeriet giver underskud hvert år, og at de nuværende maskiner er nedslidte og skal snart skiftes ud.

Ifølge ejendomskontoret er der ca. 40 lejemål i VA 8, der bruger det nuværende vaskeri, resten af beboerne har egne vaskemaskiner.

I bestyrelsens oprindelige forslag var også lagt op til, at bestyrelsen efter at have undersøgt mulighederne kunne iværksætte en ny ordning. Debatten viste, at der var stemning for at finde ud af, om AB ville være med til at dele vaskeri. Og samtidig undersøge, om man kunne få et firma til at drive vaskeriet.

Bestyrelsens forslag blev derfor ændret til:
”Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøg en udlicitering af vaskeridriften eller anden løsning for at fjerne underskuddet.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.”

Forslaget blev vedtaget.
For:               29 stemmer   Imod: 0         Hverken for eller imod:      2 stemmer.

Forslag c) Beslutning om etablering af cykelrum/cykelstativer
Troels Jørgensens forslag: ”Afdelingsmødet pålægger bestyrelsen at arbejde for, at der etableres cykelskure evt. i pulterrummene, der er blevet ledige efter renovationen.”

Begrundelsen for forslaget var, at der mangler muligheder for parkering af cyklerne, måske især for familier med mange cykler, som ikke har plads til dem i deres egne depotrum.

Under debatten mente mange beboere, at de nye depotrum er så store, at der er plads nok til både egne og gæsters cykler.
Der var ikke stemning for at rydde de depotrum, som aktivitetsudvalgene bruger. Det ville ikke være praktisk at have disse ting i kældrene, både fordi de så skal slæbes op og ned af kælderen, og fordi kældrene kan risikere vandskader. Tværtimod benyttede flere beboere sig af lejligheden til at støtte ABC’s aktiviteter i afdelingen.

Forslaget blev forkastet.
For:               4 stemmer     Imod:            flertallet        Hverken eller: 0.


6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Torsten fremlagde afdelingens budget.
Der er en stigning af huslejerne på 5,52 %. Denne stigning skyldes dels almindelige prisstigninger på 3,7 %.
Dels finansieringen af energiprojektet. Til gengæld ville den enkelte beboers a conto udgift til varme sættes tilsvarende ned også fra 1. januar 2012.

Firmaet, der står for energiprojektet, garanterer en besparelse på varmeudgiften de første 4 år, ellers vil firmaet betale differencen.

Bestyrelsen og ejendomskontoret forventer en mere glidende regulering af udgifterne fremover. Blandt andet fordi der sættes flere penge af til henlæggelser altså til udskiftning af vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Der var spørgsmål til konto 131, og Torsten ville undersøge, hvorfor denne stigning er så stor.

Budgettet blev vedtaget med den tilføjelse, at ejendomskontoret undersøger baggrunden for konto 131 og sender en forklaring ud sammen med referatet fra mødet.
For: enstemmigt vedtaget.

7. Godkendelse af referat fra regnskabsafdelingsmøde
Referatet blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Der er stadig mange mangler efter byggesagen.
Ejendomskontoret har bedt Pernille tage fat i det ansvarlige byggefirma og indkalde til et møde.
Samtidig er ejendomskontorets personale gået i gang med at lave en liste over manglerne.
Det ansvarlige byggefirma vil få en tidsfrist til at udbedre manglerne, ellers vil der blev indkaldt andre håndværkere til at lave arbejdet, og regningen vil blive sendt til byggefirmaet.

Legepladser:
Det blev lavet et stor stykke arbejde i blokkene og udvalget i efteråret. Men arbejdet er gået i stå, fordi kommunen har søgt Indenrigsministeriet om delvis finansiering, og der er givet 1,5 mill. kr. i 2010. Men nu skal Albertslund kommune beslutte deres del af finansieringen dvs. 3 mill. kr.. Og dér ligger sagen lige nu.

Udvalget har dog købt og sat nogle borde og fodboldsmål op. Og der arbejdes på at få etableret nogle ”hurtige” legepladser sidst på året.
Jordvoldene:
Sagen ligger i kommunen: skal den gamle sti reetableres eller nedlægges.
Ejendomskontoret vil dog sætte hegn omkring, så voldene ikke kan bruges til at læsse mere jord af i den mellemliggende periode.

Kældrene og depotrum:
Beboerne har skrevet under på tro og love vedr. forbrug af elektricitet i depotrummene.

Tilslutning til parabolerne:
Man kan henvende sig til ejendomskontoret, hvis man ønsker at blive sluttet til parabolerne.
Hvis der er problemer med modtagelse af TV-signalet, skal man henvende sig til Comex.

Endelig var der ros til det flotte program for den 17. september og til styregruppens arbejde generelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


Ref. Leila Barasinska, 13-09-2011