Bestyrelsesmøde 25. august 2011
Bestyrelsesmøde 25. august 2011

Til stede:           Anita, Poul-Erik, Klaus, Mikkel, Mogens , Troels
                        Torsten            

0. Valg af dirigent - Mikkel

1. Valg af referent – Klaus

2. Referat fra sidste møde – godkendt

3. Budget-beboermøde 12. sept.

Budgettet er klar bortset fra småjusteringer.
Anita har skaffet en ekstern referent: Laila
Vi vil foreslå Poul-Erik som dirigent.
Torsten sørger for stemmesedler og beboerlister. Sender endelig dagsorden og forslag ud.
Troels modtager beboerne.
Kaffe, te og øl og vand. Anita bager kage.

4. Forslag fra beboerne og bestyrelsen.

Troels kommer med forslag om at oprette fælles cykelrum i de enkelte blokke.

 Bestyrelsen har disse to forslag:

Forslag:
Køle- fryseskabene tages ud af lejemålet pr. 1. januar 2012. Fremover skal beboerne så selv stå for vedligeholdelse og genafskaffelse.

Begrundelse:
Køleskabe er et oplagt emne at lade beboerne håndtere selv.
Det kan spare huslejekroner, idet afdelingen budgetterer med en årlig udgift til anskaffelse og vedligehold på mere end 125.000 kr (jævnfør langtidsplan). Hertil kommer den tid ejendomskontoret bruger på henvendelser mv hertil.
Beboerne vil kunne tilgodese egne ønsker bedre og blandt andet tage hensyn til om man er 1 eller flere personer i husstanden.

Forslag:
Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge og evt. gennemføre en udlicitering af vaskeridriften eller anden løsning for at fjerne underskuddet.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.

Begrundelse:
Vaskeriet har kørt med kæmpeunderskud i en årrække. Op mod 200.000 kr om året. Dette ser ud til at fortsætte. Tidligere var begrundelsen at de beboere, der selv har vaskemaskine, ikke betalte særskilt for vandforbruget. Men efter at vi har fået vandmålere, falder denne begrundelse væk.

Vaskeriforslaget blev drøftet indgående – herunder også processen. Med forslaget lukkes ikke for nogen løsningsmuligheder.

5. Nyt fra driften
Kloaker: Bedt om bud på at få gennemfotogaferet kloaker.
Esco projektet bliver færdig i næste uge i lejemålene. Kørt godt.
Ventilation: Vi er parat til at gå i udbud. Økonomien er på plads.
Broerne: Istandsættelse har været i udbud. MT Højgård. Vi har frist til 15. september hvis de skal lave vores broer i år.
Grønne arealer: Træer er blevet beskåret i Bækgården.
Problemer med aviser: Leveringer til omdeling. Aftale om at det skal fjernes samme dag. Følges op.

6. Nyt fra udvalgene
Styregruppen:
Har afholdt nyindflytteraften. Zumba opretter et nyt hold. Ønske om skabe i dagligstuen. ”Skabsprojekt” for styregruppen. Vi siger ja til at indgå i prækvalifikation til ny ansøgningsrunde vedr. støtte generelt.

7. Jordbunkerne + Vinduer i opgangene

Torsten har haft møde med teknisk forvaltning. Positiv holdning til at nedlægge, men der er en politisk del. Forslag fremsættes til behandling om at nedlægge cykelstien. Vi ved ikke hvor den lander før starten af december.
Torsten sørger for at der laves en midlertidig afspærring med byggehegn og at jorden skrabes væk fra vejen.

Vinduer i opgangen.
Vi forsøger at låse vinduerne i opgangen, så de kun kan kippe. For at undgå vandskader mv.

8. Fælles bestyrelsesmøde

De to formænd laver et oplæg til møde efter afdelingsmødet.

9. Udgår

10. Evt.
Intet til referat.


Bestyrelsesmøde 5. august 2011Til stede:           Anita,  Troels, Poul-Erik, Klaus
                        Torsten
Afbud:              Mikkel, Mogens

1. Valg af dirigent – Ingen
2. Valg af referent – Klaus
3. Referat fra sidste møde – godkendt
(Bemærk afdelingsbestyrelsesmødet er flyttet til 12. september)

4. Gennemgang af budget og tilrettet langtidsplan
Enighed om at de enkelte punkter ikke blev taget til referat med mindre det udtrykkeligt blev ønsket. Som regel mange afklaringspørgsmål.

Budget var til alles skuffelse først modtaget 2 dage inden møde. Ikke tilfredsstillende

Diskussion om vaskeri. Udlicitering af driften. Nortec gør det i den slags. En løsning der kunne åbnes for AB også. Klaus vil formulere forslag herom. Første udkast ses længere nede på siden.

Diskussion om at tage køleskabe ud af lejemål. Klaus vil formulere forslag herom. Første udkast seslængere nede på siden.

Antennebudget skal laves om. Vi har opsagt serviceabonnement og i stedet lavet aftale med ComX, som så kræver et mindre beløb direkte til kunderne.

Torsten vil finkæmme budgettet for at sammenligne med vores nyeste tal – f.eks vedr. carport lejemål. Vi kan lige så godt være så præcise som muligt.

Ikke stillet forslag om større ændringer til budgettet selvom det indeholder en huslejestigning.

5. Beboermøde
Torsten sender 1. indkaldelse til beboerne.
Anita spørger om referent.

Forslag:
Køleskabene tages ud af lejemålet pr. 1. januar 2012. Fremover skal beboerne så selv stå for vedligeholdelse og genafskaffelse.

Begrundelse:
Skal udarbejdes

Forslag:
Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge og evt. gennemføre en udlicitering af vaskeridriften.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.

Begrundelse:
Skal udarbejdes

6. Næste møder
Torsdag 25. august Bestyrelsesmøde
Mandag 12. september Afdelingsbudgetmøde + indledende bestyrelsesmøde

Øvrigt:
Torsten fortalte om problemet med kloakerne. Tilsyneladende problemer med flere stikledninger – flere er trykket sammen. Der arbejdes med problemet.
Esco projektet er i fuld gang. Ikke helt nemt at koordinere.