Bestyrelsesmøde 16. juni 2011


Til stede:           Anita,  Troels, Poul-Erik, Klaus , Mikkel, Mogens
   Torsten + Anita Kjeldsen fra Bo-Vest

1. Valg af dirigent – Poul-Erik
2. Valg af referent - Klaus

5. Kompetenceafklaring i forhold til driften

Gennemgang ved Anita og diskussion med udgangspunkt i disse to vejledninger:
”Ny i afdelingsbestyrelsen” – folder fra BL
”Kompetenceafklaring. Rapport fra Bo-Vests kompetanceudvalg. Maj 2010” (27. maj 2010)

3. Godkendelse af den udsendte dagsorden - godkendt
4. Godkendelse  af referat fra sidste møde – godkendt med bemærkning fra Mikkel om at grunden til udsættelse af punkter var manglende afklaring om bestyrelsens kompetence

6. Orientering fra driften

- 2 praktikanter i driften
- svært ved at følge med ukruttet
- Esco projekt igangsat (problem med varslingen – Torsten skal tale med enkelte beboere). Der kommer en 14 dages varsling og en 3 dages varsling
(Torsten sender os tidsplan og organisation)
- renovering af ventilationsanlæg er på trapperne (økonomien passer med det henlagte). Vil kræve adgang til lejligheder
- belægning langs det grønne område
- fælles sti ved det grønne område rettes op
- skrå sti op mod det grønne område genoprettes
- trappe fra parkeringsplads genoprettes
- grillplads ved beboerhuset skal klargøres til rygeområde i stedet for fortrappen (belægning)
- beboerhusets malerarbejde skal færdiggøres
- initiativ med at trække unge fra parterre til pavillionen (udspring i arbejdsgruppen fra udeområdet)

Spørgsmål om vask af vinduer. De kommer 2 gange om året i trappeopgang. Månedligt i parterre.
Et par pullerter er væltet. Sig det på ejendomskontoret.
Der skal samles op på graffiti.

Mikkel har sendt mange mails om mangler ved skydedøren og vinduer. Har fået det noteret, men så sker der ikke mere.
Torsten redegjorde for problemløsningen generelt og håndteringen fremefter.

7. Jordvolde og broer Lyngmosevej.

Jordvolde afventer stadig kommunen.
Vedligeholdelse af broerne har vist sig lønsomt og kan give lang levetid. Økonomien ser rimelig ud. Men pengene er ikke henlagt, så vi taler låneoptagelse af første fase.

8. Orientering fra arbejdsgrupper

Det grønne udvalg:
Arbejdsgruppen indkaldt til møde i denne måned. Forslag om at etablere 2 legepladser. Køber et par mål til grønningen og mål til grusbanen, samt nogle borde og bænke. Resten afventer samarbejde med kommunen.

ABC møde på Malervangen:
Mikkel deltog. Om projekter i 2012. Fokus fra vores side på de unge.

Arbejdssekretariatmøde:
Der var penge til nye projekter. Sagt ja til aktivitetsmedarbejder i Blokland. Fra 1.1.2012 skal der søges igen.
Styregruppen:
Efterlyser gode idéer til styregruppe aktiviteter.
Rikke har kompetance til at støtte mindre projekter på egen hånd.
Pavillion vedtægter bør gennemgåes.
Markedsdag skal laves noget om.

9. Næste møder
Torsdag 4. august Budgetmøde
Torsdag 25. august Bestyrelsesmøde
Onsdag 14. september Mandag 12. september: Afdelingsbudgetmøde + bestyrelsesmøde

10. Evt.

Mikkel: Europark?
Gammel energispareprojekt – Klaus laver forslag til brev til organisationsbestyrelsen
Opvarmet areal – forbrug. Der kan ligge en mindre besparelse her, fordi vi har fjernet radiatorer i hobbyrum.

Flere punkter nåede vi ikke. Ej heller opføgning på punkter fra sidste møde eller bygningsgennemgang.

Øvrige punkter udsat på grund af tidsmangel.