Bestyrelsesmøde 1. december 2011

Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus, Mogens  + Torsten (afdelingsleder)

1. Ordstyrer: Poul-Erik,  Referent: Klaus
2. Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel 
3. Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
4. Opsamling fælles bestyrelsesmøde
5. Problemer med dørlåse i stuelejlighed
6. Nyt fra udvalg
7. Skiltning på mødelokale
8. Postkasse til beboerhus
9. Beboerhenvendelse
10. Næste møder
11. evt.


Ad 2 Torsten vil fremover ajourføre listen med handlingspunkter  
Ad 3 Handlingspunkter
Se selvstændig liste: Handlingspunkter pr 1. december
Hoveddøre: Ejendomskontoret forsøger at få låsekasserne skiftet på garanti i takt med at de går i stykker
Legepladser: Vi har fået byggetilladelser til 4 legepladser. Ser ud til at være færdig inden jul.
Parkering: Vi skal ændre husordenen til også at omfatte trailere og campletter.
Forslag fra Klaus om at tilbyde udlejning af carporte med 3 måneders rabat mod at binde sig et år. Opbakning fra Mikkel.  Referenten husker ikke hvad der reelt blev besluttet (!).
ESCO folder på vej. Oplæg er fremsendt
Ad 4 Fælles bestyrelsesmøde 29. nov.
Se selvstændigt referat fra mødet
Ad 5 + 7 + 8
Driftssager som Torsten vil håndtere/er på vej
Ad 6
Nyt fra udvalgene
Styregruppen -  Rikke Møller vil kigge på hjemmesiden.
Aktivitetsgrupperne – diskussion om juletræsturen. Konceptet skal måske ændres.
Bolignet: Torsten kontrollerer prisen for mellemste pakke
Ad 9 Beboerhenvendelse vedr. varmeopgørelse
Bestyrelsen forespørger driften om forskellen på de to opgørelser.
Ad 10
Julefrokost fredag 9. december kl. 19.00 Dorps Alle, italiensk restaurant
Bestyrelsesmøde 26. januar kl. 17.30
Valgfrit: Regnskab 9. februar – bestyrelsesgennemgang VÆLGER VI IKKE AT HAVE
Fælles møde AB/VA ultimo februar
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang
Ad 11 Evt
Intet til referat
Fælles bestyrelsesmøde AB/VA 29. november 2011


Dagsorden
1.       Valg af referent og dirigent (i alt to personer – en fra hver afdeling).
2.       Vaskeri
a.       Stillingtagen til evt. Samarbejde om en fælles løsning i Albertslund Nord.
b.      Økonomisk oversigt.
c.       Brugsoversigt.
d.      Debat og meningsudveksling omkring fremtidigt vaskeri/vaskerier i Albertslund Nord.
3.       Fremtidigt samarbejde.
a.       Arbejdsgrupper?
b.      Erfarings- og ideudveksling?
c.       Fælleslokaler?
4.       Ny mødedato.
5.       Eventuelt.
a.       Forslag til andre oplagte samarbejdsområder.

Referat
Til stede:
Jeanette,  Kirsten, Per, Mediha, Winnie, Tommy, Troels, Mikkel, Anita, Poul-Erik, Mogens, Klaus, Torsten.
(Jeanette og Winnie måtte forlade mødet efter punkt 2).
Ad 1 Kirsten valgt til dirigent og Klaus til referent

Ad 2 Vedtaget at ”vi nedsætter en arbejdsgruppe og prøver om vi kan finde en fælles løsning”.
Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder og komme med udspil til fælles bestyrelsesmøde mhp besparelse. Skriftligt oplæg udsendes inden det fælles møde ultimo februar 2012.

For vedtagelsen stemte alle AB’s medlemmer og VA’s medlemmer bortset fra Poul-Erik og Klaus. Medlemmer af udvalget er Mikkel, Mogens, Tonny og Jeanette.

Ad 2b
Uddelt oversigt over økonomi i begge vaskerier. Samt lidt statistik.
Vi besluttede at ”Torsten undersøger gennemsnitspriserne  i andre afdelinger. Kommer herefter med forslag til justering til de to bestyrelser”.  Ikke sat en deadline, men en naturlig anledning er den ændring, som Bo-Vest har meddelt efter budgetmøderne (administration skal betales af afdeling – ikke den enkelte beboer, som bruger vaskeriet).

Ad 3
Vi blev enige om at udveksle referater af bestyrelsesmøder og afdelingsmøder.
(VA’s møder kan findes på nettet – link fra forsiden af www.albertslundnord.dk – AB’s referater kan sendes til Va8-best@albertslundnord.dk )

Fælles bestyrelsesmøder evt med inviterede gæster udefra. God idé.

Emner:
Kommunal boliganvisning
Brug af hinandens fælleslokaler
Diskussion om lokalerne kommer beboerne til gode
Regnskaber
Anita og Kirsten vil gerne diskutere fælles ansættelse [Korrektion: Ikke her og nu - men et muligt emne på sigt]

Ad 4
Ny mødedato aftaltes ikke. Torsten indkalder når vaskeriudvalget kommer med input.


Bestyrelsesmøde 3. november 2011Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus + Torsten (afdelingsleder)
Afbud: Mogens

1.       Ordstyrer: Troels,  Referent: Klaus
2.       Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel
3.       Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
a.       Oplysninger vedr. brug af vaskerier skal hentes af Electrolux og Miele (svært af få adgang)
b.      Hoveddøre i stuelejligheder: Lavet status  og fået klarhed – afsluttet. Kun driftssager tilbage
c.       Legepladser: 2 legepladser etableres hos os. Et senere projekt skal på afdelingsmødet
d.      Depotrum oversigt udestår.
e.      Afdelingsmøde vedr. husorden. Torsten er på opgaven med at skaffe oplægsholder
f.        Parkering: Klaus laver oplæg til almen skrivelse
g.       Energispareprojekt: Intet nyt at berette
h.      Vinduer i opgange. Kippeprojekt. Pris: 10.000 pr blok. Vi prøver alternativ løsning i Mikkels opgang. Bæk 15.
i.         Ventilationsprojekt: Udbudspapirer ved at være på plads
j.        Matrikel og skel. Undersøges mht belægning og ejerskab. Torsten har dialog med kommunen
k.       Kloak og kortlægning er i gang. Aarslef og Lyngholm står for opgaven. Forventes færdig i uge 47
4.       Spørgsmål vedr badeværelser og renovering rejst af Troels. Tages op igen når byggesagen er afsluttet.
5.       Varme. Der har været henvendelser fra beboerne. Nogle steder har temperaturen ikke været på 22 grader. Clorius har nogle steder sat maxgrænsen forkert. Alle reguleres 1,5-2 grader op (ved føleren) i første omgang.
6.       I byggesagen er man nået til sidste møde. Klaus foreslår at vi evaluerer indflydelsen i processen. Har beboerne haft gavn af repræsentanternes medvirken?
7.       Beboerhus. Anita foreslår nye farver. Torsten nævnte gulvet og dårlig belysning. Mikkel finder materiale om bedre belysning. Gulv og polering i salen samt belysning prioriteres. Der står 55.000 kr på kontoen.
8.       Styregruppen har møde næste torsdag 10 november. ABC har lavet håndbog om frivillige. Årets beboer udnævnes 5. januar i vores beboerhus. Aktivitetsudvalget har møde i næste uge.  Bolignetbestyrelsen har haft møde. TV2 kommer til at koste 13 kr – med i alle pakker. Beboer har fået tilbud om etablering af alternativ parabol modtagelse mod betaling af installationsomkostninger. Beboeren har afslået. Prisen var 2.500 kr pr blok.
9.       Jordbunkerne er etableret og der er sat hegn op. Bunkerne er rigtig pænt klappet. Vi afventer kommunens beslutning om generel løsning.
10.   Fælles bestyrelsesmøde.  Vi skal udveksle meninger og muligheder på baggrund af de indsamlede oplysninger. Det er ikke meningen at der nedsættes et udvalg vedr. vaskeri, som er på dagsordenen. Klaus spurgte om der kunne tages andre punkter op – det var ikke tilfældet. 
11.   Ekstra fra Torsten: Vaskeriets indgangsparti og træværk bliver renoveret med nye vinduer mm. Poul-Erik  rejste sag for en beboer med ødelagt hylde i køleskab, hvor beboer selv har skullet betale 900 kr for at købe en ny i Bauhaus.  Torsten redegjorde for at beboere selv skulle betale for ting der ikke var slid.
12.   Næste møde: Torsdag  1 december

Enighed om at det var en stor hjælp at Torsten havde lavet en skriftlig status.


Bestyrelsesmøde 28. september 2011Til stede:           Anita, Poul-Erik, Klaus, Mikkel, Mogens , Troels
                        Torsten            

0. Valg af dirigent - Mikkel

1. Valg af referent – Klaus

2. Referat fra sidste møde – godkendt

3. Budget-beboermøde 12. sept.

Referatet er klar med formand og dirigentens underskrift.
Torsten får forklaring til udestående budgetspørgsmål i morgen torsdag og uddeling sker ligeledes i morgen.

Vaskeriprojektet er nu et kørende projekt og skal med på møderne fremover.
Beslutning: Torsten spørger Nortec og Mile om konceptet.
Troels: Det er vigtigt at finde ud af hvor mange brugere der er. Torsten prøver igen.

Tilføjelse: Punkt 3: Vaskerier
Mht. punktet om at vaskerierne nu er et kørende projekt, fik jeg den opfattelse at der var stemning for at resten af de projekter som vi blev pålagt af beboerne skal følges op, på lige fod ved de kommende møder.

Hvis dette ikke er tilfældet vil jeg gerne at der som minimum  bliver skrevet i ref. At jeg gjorde opmærksom på at vaskerierne ikke kun skal være med som et kørende projekt, til kommende bestyrelsesmøder, idet vi også er blevet pålagt andre opgaver som vi skal komme med et oplæg til beboerne.

Mvh
Mikkel

Prisen pr vask hos AB er 12 kr mod vores 16 kr

Legepladser:
Torsten har indkaldt til møde.

Hoveddøre i stuelejlighederne.
Torsten har i morgen møde med Pernille og direktøren for gennemgangen. Byggesagen har heller ikke fået tilbagemeldinger.

Oversigt over depotrum. Hvad har vi?
Torsten laver en oversigt.

4. Planlægning af beboermøde vedr. husorden mm.
Oplægsholder udefra – kan vi hente i KAB. Torsten vil gerne prøve at finde en person.
Slutningen af januar.

5. Parkering
Handicappladser er lavet ved Bækgården 9.
Alle pladser markeret.
Klaus: Forslag om information til alle beboere. 1. ingen parkering i båsene 2. ingen campingvogne eller trailere 3. igen biler over 3.100 kg
Troels: Vil gerne hjælpe med at sætte sedler på bilerne i weekenden
Torsten: True med vækslæbning. VEDTAGET
Klaus sender et oplæg til Torsten.

6. Varmtvandssagen
Dimensioneringen er i orden. Vores anlæg er i orden.
Driften har fundet defekte blandingbatterier  Kærgården og Kildegården. Gamle blandingsbatterierne er skiftet og det hjalp.
Vi lukker sagen her.

7. Energispareprojektet
Installationerne er færdige. Indkøring af cts delen er i gang. Skal køre 100% pr 1. december.
Clorius styrer det hele indtil 2013.
Kører fornuftigt.
Mogens: Beboerne vil ikke kunne skrue varmen højere op end 22 grader.

8. Jordbunkerne
Hegn bliver sat op i næste uge. Belægningsfolkene har fjernet sten.

9. Vinduer i opgang – kippefunktion
Kan godt lade sig gøre, men det koster. Torsten får en pris

10. Ventilationsprojekt
Torsten har efterspurgt status hos rådgiver. Forventes om nogle dage.

11. Torsten har rejst spørgsmålet. Hvorfor kommer den efter budgettet er vedtaget? Antennebidrag vedkommer ikke os.
Det gør kun vaskeri diskussionen mere aktuel.

Kritisabelt.

12. Gammel CO2 besparelse
Klaus har opgivet at gå videre med sagen.

13. Nyt fra driften
Haft møde med kommunen om udearealer.  Positivt. Person fra kommunen kommer med til udearealsmøde i næste uge. Spørgsmål om finansiering. Forsøger at få det kørt som samlet projekt.

Begavet fra kommunen med stistykke på den anden side af Damgårdsstien. Skal undersøges nærmere.

Opsamling af fejl og mangler til byggesagen. Vi skal have endelig løsning nu.

Tilbud på kloakgennemgang – rensning, gennemgang mv på 150.000 kr.

Graffiti afrensning i gang.

14. Nyt fra udvalgene
Styregruppen: Rambøll kommer og fortæller om undersøgelse. Vil evt evaluere markedsdagen.
De unge i pavillionen er blevet bedt om at aflevere nøglen, med mindre de kan komme med et brugbart udspil. Rengøring, respekt for andre aktiviteter og aftaler.
Bolignet: Har afholdt statusmøde med ComX direktør og salgschef. Positivt. Fik vendt diverse småsager og hørt om tiltag. TV2 ikke besluttet endnu.
Der er mulighed for at sætte en ekstra parabol op til nedtagning af tyrkiske kanaler – pris 2.500 kr som den enkelte husstand betaler.
Grønt udvalg - arbejdsgruppe: Intet nyt at berette. Møde i næste uge

15. Næste møde:
Som udgangspunkt første torsdag i måneden.
Næste gang: Torsdag 3. november


Referat fra budgetafdelingsmøde i VA 8
Den 12. september 2011

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Behandling af indkomne forslag
  a) Beslutning om at køle- fryseskabe udtages af lejemålet.
  b) Beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen vedr. ændring af vaskeridriften
  c) Beslutning om etablering af cykelrum/cykelstativer
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 7. Godkendelse af referat fra regnskabsafdelingsmøde
 8. Eventuelt

17 lejemål var repræsenteret på mødet


1. Valg af dirigent
Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent.
Han startede med at konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.

2. Valg af referent
Leila Barasinska blev valg.

3. Valg af stemmeudvalg
Punktet blev udsat. Hvis der under mødet viser sig behov for det, vil der blev valgt et stemmeudvalg.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var 3 indkomne forslag, de to første var delt til beboerne ud sammen med dagsordenen. Det tredje forslag var varslet korrekt, og selve forslaget blev uddelt ved indgangen.

Forslag a) Beslutning om at køle-fryseskabe udtages af lejemålet.
Bestyrelsen foreslog, at beboerne fremover selv skal købe et køle-fryseskab. Det nuværende foræres til de nuværende beboere.
Bestyrelsens begrundelse er besparelse på 125.000 kr. i anskaffelser og vedligeholdelse. Og at der er en del arbejde for ejendomsfunktionærerne med køleskabene.

Debatten drejede sig om udgiften til et nyt køle-fryseskab nu ville lægges ud til de enkelte beboere, at dette ville være en stor og uventet udgift. Men at man måske kunne indføre en slags ”selvrisiko”, så beboerne selv skulle dække mindre udgifter til f.eks. udskiftning af hylder, pærer osv. Forslaget med ”selvrisiko” ville dog også give ejendomskontoret meget arbejde.

Bestyrelsens forslag forkastet.
For: 10 stemmer                  Imod: 18 stemmer              Hverken for eller imod: 0.


Forslag b) Beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen vedr. ændring af vaskeridriften
Bestyrelsen foreslog, at den får bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at drive afdelingens vaskeri under andre former end de nuværende.
En måde kunne være at få et firma udefra til at installere vaskemaskiner. Firmaet skulle også sørge for vedligeholdelse og selve driften af maskinerne, mens VA 8 betaler for lokalet og varme i lokalet.
En anden måde kunne være, at afdelingens vaskeri lægges sammen med ABs vaskeri. Så ville man dels spare et lokale i en af afdelingerne, dels kunne dele udgiften til maskiner og drift.

Begrundelsen fra bestyrelsen er, at vaskeriet giver underskud hvert år, og at de nuværende maskiner er nedslidte og skal snart skiftes ud.

Ifølge ejendomskontoret er der ca. 40 lejemål i VA 8, der bruger det nuværende vaskeri, resten af beboerne har egne vaskemaskiner.

I bestyrelsens oprindelige forslag var også lagt op til, at bestyrelsen efter at have undersøgt mulighederne kunne iværksætte en ny ordning. Debatten viste, at der var stemning for at finde ud af, om AB ville være med til at dele vaskeri. Og samtidig undersøge, om man kunne få et firma til at drive vaskeriet.

Bestyrelsens forslag blev derfor ændret til:
”Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøg en udlicitering af vaskeridriften eller anden løsning for at fjerne underskuddet.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.”

Forslaget blev vedtaget.
For:               29 stemmer   Imod: 0         Hverken for eller imod:      2 stemmer.

Forslag c) Beslutning om etablering af cykelrum/cykelstativer
Troels Jørgensens forslag: ”Afdelingsmødet pålægger bestyrelsen at arbejde for, at der etableres cykelskure evt. i pulterrummene, der er blevet ledige efter renovationen.”

Begrundelsen for forslaget var, at der mangler muligheder for parkering af cyklerne, måske især for familier med mange cykler, som ikke har plads til dem i deres egne depotrum.

Under debatten mente mange beboere, at de nye depotrum er så store, at der er plads nok til både egne og gæsters cykler.
Der var ikke stemning for at rydde de depotrum, som aktivitetsudvalgene bruger. Det ville ikke være praktisk at have disse ting i kældrene, både fordi de så skal slæbes op og ned af kælderen, og fordi kældrene kan risikere vandskader. Tværtimod benyttede flere beboere sig af lejligheden til at støtte ABC’s aktiviteter i afdelingen.

Forslaget blev forkastet.
For:               4 stemmer     Imod:            flertallet        Hverken eller: 0.


6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Torsten fremlagde afdelingens budget.
Der er en stigning af huslejerne på 5,52 %. Denne stigning skyldes dels almindelige prisstigninger på 3,7 %.
Dels finansieringen af energiprojektet. Til gengæld ville den enkelte beboers a conto udgift til varme sættes tilsvarende ned også fra 1. januar 2012.

Firmaet, der står for energiprojektet, garanterer en besparelse på varmeudgiften de første 4 år, ellers vil firmaet betale differencen.

Bestyrelsen og ejendomskontoret forventer en mere glidende regulering af udgifterne fremover. Blandt andet fordi der sættes flere penge af til henlæggelser altså til udskiftning af vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Der var spørgsmål til konto 131, og Torsten ville undersøge, hvorfor denne stigning er så stor.

Budgettet blev vedtaget med den tilføjelse, at ejendomskontoret undersøger baggrunden for konto 131 og sender en forklaring ud sammen med referatet fra mødet.
For: enstemmigt vedtaget.

7. Godkendelse af referat fra regnskabsafdelingsmøde
Referatet blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Der er stadig mange mangler efter byggesagen.
Ejendomskontoret har bedt Pernille tage fat i det ansvarlige byggefirma og indkalde til et møde.
Samtidig er ejendomskontorets personale gået i gang med at lave en liste over manglerne.
Det ansvarlige byggefirma vil få en tidsfrist til at udbedre manglerne, ellers vil der blev indkaldt andre håndværkere til at lave arbejdet, og regningen vil blive sendt til byggefirmaet.

Legepladser:
Det blev lavet et stor stykke arbejde i blokkene og udvalget i efteråret. Men arbejdet er gået i stå, fordi kommunen har søgt Indenrigsministeriet om delvis finansiering, og der er givet 1,5 mill. kr. i 2010. Men nu skal Albertslund kommune beslutte deres del af finansieringen dvs. 3 mill. kr.. Og dér ligger sagen lige nu.

Udvalget har dog købt og sat nogle borde og fodboldsmål op. Og der arbejdes på at få etableret nogle ”hurtige” legepladser sidst på året.
Jordvoldene:
Sagen ligger i kommunen: skal den gamle sti reetableres eller nedlægges.
Ejendomskontoret vil dog sætte hegn omkring, så voldene ikke kan bruges til at læsse mere jord af i den mellemliggende periode.

Kældrene og depotrum:
Beboerne har skrevet under på tro og love vedr. forbrug af elektricitet i depotrummene.

Tilslutning til parabolerne:
Man kan henvende sig til ejendomskontoret, hvis man ønsker at blive sluttet til parabolerne.
Hvis der er problemer med modtagelse af TV-signalet, skal man henvende sig til Comex.

Endelig var der ros til det flotte program for den 17. september og til styregruppens arbejde generelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


Ref. Leila Barasinska, 13-09-2011
Bestyrelsesmøde 25. august 2011
Bestyrelsesmøde 25. august 2011

Til stede:           Anita, Poul-Erik, Klaus, Mikkel, Mogens , Troels
                        Torsten            

0. Valg af dirigent - Mikkel

1. Valg af referent – Klaus

2. Referat fra sidste møde – godkendt

3. Budget-beboermøde 12. sept.

Budgettet er klar bortset fra småjusteringer.
Anita har skaffet en ekstern referent: Laila
Vi vil foreslå Poul-Erik som dirigent.
Torsten sørger for stemmesedler og beboerlister. Sender endelig dagsorden og forslag ud.
Troels modtager beboerne.
Kaffe, te og øl og vand. Anita bager kage.

4. Forslag fra beboerne og bestyrelsen.

Troels kommer med forslag om at oprette fælles cykelrum i de enkelte blokke.

 Bestyrelsen har disse to forslag:

Forslag:
Køle- fryseskabene tages ud af lejemålet pr. 1. januar 2012. Fremover skal beboerne så selv stå for vedligeholdelse og genafskaffelse.

Begrundelse:
Køleskabe er et oplagt emne at lade beboerne håndtere selv.
Det kan spare huslejekroner, idet afdelingen budgetterer med en årlig udgift til anskaffelse og vedligehold på mere end 125.000 kr (jævnfør langtidsplan). Hertil kommer den tid ejendomskontoret bruger på henvendelser mv hertil.
Beboerne vil kunne tilgodese egne ønsker bedre og blandt andet tage hensyn til om man er 1 eller flere personer i husstanden.

Forslag:
Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge og evt. gennemføre en udlicitering af vaskeridriften eller anden løsning for at fjerne underskuddet.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.

Begrundelse:
Vaskeriet har kørt med kæmpeunderskud i en årrække. Op mod 200.000 kr om året. Dette ser ud til at fortsætte. Tidligere var begrundelsen at de beboere, der selv har vaskemaskine, ikke betalte særskilt for vandforbruget. Men efter at vi har fået vandmålere, falder denne begrundelse væk.

Vaskeriforslaget blev drøftet indgående – herunder også processen. Med forslaget lukkes ikke for nogen løsningsmuligheder.

5. Nyt fra driften
Kloaker: Bedt om bud på at få gennemfotogaferet kloaker.
Esco projektet bliver færdig i næste uge i lejemålene. Kørt godt.
Ventilation: Vi er parat til at gå i udbud. Økonomien er på plads.
Broerne: Istandsættelse har været i udbud. MT Højgård. Vi har frist til 15. september hvis de skal lave vores broer i år.
Grønne arealer: Træer er blevet beskåret i Bækgården.
Problemer med aviser: Leveringer til omdeling. Aftale om at det skal fjernes samme dag. Følges op.

6. Nyt fra udvalgene
Styregruppen:
Har afholdt nyindflytteraften. Zumba opretter et nyt hold. Ønske om skabe i dagligstuen. ”Skabsprojekt” for styregruppen. Vi siger ja til at indgå i prækvalifikation til ny ansøgningsrunde vedr. støtte generelt.

7. Jordbunkerne + Vinduer i opgangene

Torsten har haft møde med teknisk forvaltning. Positiv holdning til at nedlægge, men der er en politisk del. Forslag fremsættes til behandling om at nedlægge cykelstien. Vi ved ikke hvor den lander før starten af december.
Torsten sørger for at der laves en midlertidig afspærring med byggehegn og at jorden skrabes væk fra vejen.

Vinduer i opgangen.
Vi forsøger at låse vinduerne i opgangen, så de kun kan kippe. For at undgå vandskader mv.

8. Fælles bestyrelsesmøde

De to formænd laver et oplæg til møde efter afdelingsmødet.

9. Udgår

10. Evt.
Intet til referat.


Bestyrelsesmøde 5. august 2011Til stede:           Anita,  Troels, Poul-Erik, Klaus
                        Torsten
Afbud:              Mikkel, Mogens

1. Valg af dirigent – Ingen
2. Valg af referent – Klaus
3. Referat fra sidste møde – godkendt
(Bemærk afdelingsbestyrelsesmødet er flyttet til 12. september)

4. Gennemgang af budget og tilrettet langtidsplan
Enighed om at de enkelte punkter ikke blev taget til referat med mindre det udtrykkeligt blev ønsket. Som regel mange afklaringspørgsmål.

Budget var til alles skuffelse først modtaget 2 dage inden møde. Ikke tilfredsstillende

Diskussion om vaskeri. Udlicitering af driften. Nortec gør det i den slags. En løsning der kunne åbnes for AB også. Klaus vil formulere forslag herom. Første udkast ses længere nede på siden.

Diskussion om at tage køleskabe ud af lejemål. Klaus vil formulere forslag herom. Første udkast seslængere nede på siden.

Antennebudget skal laves om. Vi har opsagt serviceabonnement og i stedet lavet aftale med ComX, som så kræver et mindre beløb direkte til kunderne.

Torsten vil finkæmme budgettet for at sammenligne med vores nyeste tal – f.eks vedr. carport lejemål. Vi kan lige så godt være så præcise som muligt.

Ikke stillet forslag om større ændringer til budgettet selvom det indeholder en huslejestigning.

5. Beboermøde
Torsten sender 1. indkaldelse til beboerne.
Anita spørger om referent.

Forslag:
Køleskabene tages ud af lejemålet pr. 1. januar 2012. Fremover skal beboerne så selv stå for vedligeholdelse og genafskaffelse.

Begrundelse:
Skal udarbejdes

Forslag:
Bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge og evt. gennemføre en udlicitering af vaskeridriften.
Og evt. lade AB indgå i ordningen mod at betale anpart af de faste udgifter.

Begrundelse:
Skal udarbejdes

6. Næste møder
Torsdag 25. august Bestyrelsesmøde
Mandag 12. september Afdelingsbudgetmøde + indledende bestyrelsesmøde

Øvrigt:
Torsten fortalte om problemet med kloakerne. Tilsyneladende problemer med flere stikledninger – flere er trykket sammen. Der arbejdes med problemet.
Esco projektet er i fuld gang. Ikke helt nemt at koordinere.

Bestyrelsesmøde 16. juni 2011


Til stede:           Anita,  Troels, Poul-Erik, Klaus , Mikkel, Mogens
   Torsten + Anita Kjeldsen fra Bo-Vest

1. Valg af dirigent – Poul-Erik
2. Valg af referent - Klaus

5. Kompetenceafklaring i forhold til driften

Gennemgang ved Anita og diskussion med udgangspunkt i disse to vejledninger:
”Ny i afdelingsbestyrelsen” – folder fra BL
”Kompetenceafklaring. Rapport fra Bo-Vests kompetanceudvalg. Maj 2010” (27. maj 2010)

3. Godkendelse af den udsendte dagsorden - godkendt
4. Godkendelse  af referat fra sidste møde – godkendt med bemærkning fra Mikkel om at grunden til udsættelse af punkter var manglende afklaring om bestyrelsens kompetence

6. Orientering fra driften

- 2 praktikanter i driften
- svært ved at følge med ukruttet
- Esco projekt igangsat (problem med varslingen – Torsten skal tale med enkelte beboere). Der kommer en 14 dages varsling og en 3 dages varsling
(Torsten sender os tidsplan og organisation)
- renovering af ventilationsanlæg er på trapperne (økonomien passer med det henlagte). Vil kræve adgang til lejligheder
- belægning langs det grønne område
- fælles sti ved det grønne område rettes op
- skrå sti op mod det grønne område genoprettes
- trappe fra parkeringsplads genoprettes
- grillplads ved beboerhuset skal klargøres til rygeområde i stedet for fortrappen (belægning)
- beboerhusets malerarbejde skal færdiggøres
- initiativ med at trække unge fra parterre til pavillionen (udspring i arbejdsgruppen fra udeområdet)

Spørgsmål om vask af vinduer. De kommer 2 gange om året i trappeopgang. Månedligt i parterre.
Et par pullerter er væltet. Sig det på ejendomskontoret.
Der skal samles op på graffiti.

Mikkel har sendt mange mails om mangler ved skydedøren og vinduer. Har fået det noteret, men så sker der ikke mere.
Torsten redegjorde for problemløsningen generelt og håndteringen fremefter.

7. Jordvolde og broer Lyngmosevej.

Jordvolde afventer stadig kommunen.
Vedligeholdelse af broerne har vist sig lønsomt og kan give lang levetid. Økonomien ser rimelig ud. Men pengene er ikke henlagt, så vi taler låneoptagelse af første fase.

8. Orientering fra arbejdsgrupper

Det grønne udvalg:
Arbejdsgruppen indkaldt til møde i denne måned. Forslag om at etablere 2 legepladser. Køber et par mål til grønningen og mål til grusbanen, samt nogle borde og bænke. Resten afventer samarbejde med kommunen.

ABC møde på Malervangen:
Mikkel deltog. Om projekter i 2012. Fokus fra vores side på de unge.

Arbejdssekretariatmøde:
Der var penge til nye projekter. Sagt ja til aktivitetsmedarbejder i Blokland. Fra 1.1.2012 skal der søges igen.
Styregruppen:
Efterlyser gode idéer til styregruppe aktiviteter.
Rikke har kompetance til at støtte mindre projekter på egen hånd.
Pavillion vedtægter bør gennemgåes.
Markedsdag skal laves noget om.

9. Næste møder
Torsdag 4. august Budgetmøde
Torsdag 25. august Bestyrelsesmøde
Onsdag 14. september Mandag 12. september: Afdelingsbudgetmøde + bestyrelsesmøde

10. Evt.

Mikkel: Europark?
Gammel energispareprojekt – Klaus laver forslag til brev til organisationsbestyrelsen
Opvarmet areal – forbrug. Der kan ligge en mindre besparelse her, fordi vi har fjernet radiatorer i hobbyrum.

Flere punkter nåede vi ikke. Ej heller opføgning på punkter fra sidste møde eller bygningsgennemgang.

Øvrige punkter udsat på grund af tidsmangel.