20100913 Budgetafdelingsmøde

20100913 Budgetafdelingsmøde


Referat af afdelingsmøde i Bæk-/Fosgården 13. september 2010


1.       Poul-Erik valgt som dirigent uden modkandidat
Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt indkaldt.
Der var 16 husstande repræsenteret på mødet.
2.       Klaus Grand blev valgt som referent
3.       Dirigentten skønnede at det ikke var nødvendigt at vælge et stemmeudvalg
4.       Den udsendte dagsorden blev godkendt
5.       Stillingtagen til om der skal holdes et eller to beboermøde (forslag udsendt med dagsorden).
I henhold til VA’s generalforsamlingsbeslutning kan de enkelte afdelinger vælge om de vil holde et eller 2 beboermøde til budget og regnskab.
Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med den hidtidige praksis. Det vil sige at vi holder særskilt budgetmøde og regnskabsmøde, hvor der også foretages valg til bestyrelsen.
6.       Behandling af budget for 2011 (ny revideret budgetforslag)
På grund af fejl i det omdelte budget blev en ny og væsentlig anderledes udgave uddelt på mødet.

Afdelingslederen redegjorde for forskellen på de to budgetter:
Revision 1 indeholdt en huslejestigning på 11,82 %. Dette er i Revision 2 nedsat til 5,45 %.
I Revision 1 var der regnet med lånoptagning til betaling af gamle lån, som Landsbyggefonden har påtaget sig at betale. Til gengæld var der ikke medtaget financiering  til videoovervågning, termostater, postkasser og nedrivning af betonbroer. Disse punkter er med i revision 2. Huslejestigningen havde kun været på 1 % uden disse. Herefter er alle disponerede arbejder medtaget. Udskiftning af depotrumsdøre kan dog komme til, hvis de ikke indgår i byggesagen.

Øvrige punkter i budgettet, herunder konto 115 Almindelig vedligeholdelse og 116 Planlagt vedligeholdelse, er som forventede.

Vaskeriet giver underskud  og derfor vil taksterne blive reguleret fra nytår.

Præmien på glasforsikring er steget betragteligt. Denne kan imidlertid genforhandles næste år, hvis vi har færre skader.

Budget udgave nr 2 pr 13.09.2010 blev enstemmigt vedtaget.

7.       Referat fra ekstraordinært beboermøde 12. juni 2010 blev godkendt (nedrivning af betonbroer)
8.       Evt.
Der blev spurgt til videoovervågningen. Afdelingslederen svarede at installationen kører, men at man endnu ikke har forbindelse til serveren. Dette blev lovet klar i løbet af september måned. Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den daglige brug, herunder udarbejdelse af statistik, der fremlægges på regnskabsmødet.
Afdelingslederen orienterede  om 1 års eftersyn på arbejder i lejlighederne i forbindelse med byggesagen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar