20100612 Ekstraordinært Beboermøde

20100612 Ekstraordinært Beboermøde


Anita bød velkommen.
1.      Valg af dirigent: Poul-Erik Jensen
Dirigenten konstaterede at beboermødet er lovligt indkaldt og mødet er beslutningsdygtigt.
18 lejemål repræsenteret.
Gæster: 
Lise Skov og Svend Algren (landskabsarkitekter på byggesagen)
2.       Valg af referent: Klaus Grand

3.       Valg af stemmetællere: Ikke nødvendigt i første omgang.

4.      Forslag: Nedlæggelse af de to betonbroer mod Lyngmosevej mm.  Uddelt til alle beboere.
Diskussion og behandling af forslaget:
Torsten:
Forslaget tilgodeser en bedre sammenhæng i grønne områder.
Betonbroer kunne med dette forslag  undgå dyr vedligeholdelse. Der er regnet med 2.2 mio i langtidsplanen til vedligeholdelse.
Lise og Svend:
Der er overskud af jord fra byggeriet.  Dette kan køres væk eller bruges som støjvold. Eller endnu bedre bruges til at udfylde den nedsænkede sti mod Lyngmosevej, som forslaget går ud på. På denne måde kan vi  inddrage store arealer.  Og så skal der være en vold ud mod Lyngmosevej.
Spørgsmål:  Hvad skal der ske med ramperne  og hvorfor skal der være cykelsti dér.
Lise: Op til beslutning i dag hvad det skal ende med
Beboer: Det er et gammelt princip at den bløde trafik og den hårde trafik er adskilt. Hvorfor bryde med det. Forslag om at  grave tilkørselsvej ned. Flest børn her i bebyggelsen i hele kommunen.
Klaus: Enig. Og alternativt kan der laves cykelsti i midtområdet. Har vi drøftet i bestyrelsen og dette er også den oprindelige linjeføring gennem bebyggelsen.
Mogens: Forslag om at indhegne cykelsti
Beboer: Hvorfor ikke lægge stien helt inde ved husene.
Borritsøe: Vi kan høre trafikken.  Det bliver vel værre nu.
Svar: Der skal være en  vold som vil dæmpe lyden.
Torsten:  Midterstien er den gamle hoved sti inden den blev fjernet under byggesagen – Nordstien.
Mogens m.fl.: Nordstien er den offentlige sti.
Beplantning for at dæmpe  støjen fra Roskildevej.
Børge: Hvor kommer jorden fra. Der er bragt grusjord hertil og hentet god muldjord. Bemærket af flere beboere.
Beboer: Forslag om sti helt oppe ved beboerhus. Stadig farligt med midterstien, nu denne ikke er nedgravet længere. De andre broer er jo fjernet.
Freddy:  Trafik er farlig. Børnene skal også lære at begå sig.
Svar: Der skal være bump og lign. til at dæmpe hastigheden i VA bebyggelsen. Vi ved godt at enkelte bilister  kører for stærkt.
Torsten:  Ikke så meget trafik på Lyngmosevej.
Lise: Man bør forsøge at undgå skjulte områder pga småkriminalitet.
Beboer: Meget brug for gangstier
Torsten:  Rabat mellem Lyngmosvej og fortov vil forbedre forslaget.
Freddy: Tag hensyn til at der bliver parkeret meget på Lyngmosevej. Især i weekenden. Er der tænkt på det.
Svar:  Planlagt cykelsti er faktisk taget af Lyngmosevej.
Mogens: Trådhegn for at undgå direkte adgang til Lyngmosevej.
Beboer + Mikkel: Midterstykket fungerer trafikdæmpende hos AB – som et skovstykke
Opsamling:
Sikkerhed vigtig. Derfor skal der være trafikchikane. Tages hensyn til parkering på Lyngmosevej. Også af de store biler vi ikke vil have inde i bebyggelsen.
Betingelser til forslag: Forslaget ok hvis der tages optimalt hensyn til sikkerheden. Midterstien skal være cykelsti, som droppes ved Lyngmosevej. Dette sparer også penge. Det er en forudsætning at det fremlagte budget holder.
Sti omkring gavlene skal også med, nu hvor der ikke er fri adgang gennem blokkene mere. Og nogle har cykler på den ene side, andre på den anden side. Depotrummene ligger på begge sider nu.
Diskuteredes videre.
Agnete: Spurgte til økonomi  - hvem står bag notatet, som ligger til grund for forslag. Interessentselskab.
Torsten: Vitraz arkitekter
Landskabsarkitekter takkede af og forlod mødet, da vi gik i gang med økonomien.
Gennemgang af økonomi:
Torsten: Beregnede tal fra Vitraz i notatet:
”Helhedsplan kolonne” i notatet: Penge fra byggesagen til reetablering
”Volden kolonne” i notatet: Penge, der skal financieres ekstra – Små 2.3 mio
Langtidsplan: Regnet med renovering af betonbroer til 2.2 mio – ikke financieret.
Vi vil alligevel skulle have en udgift på 2.2 mio til renovering, hvis vi ikke vedtager dette projekt.
Plus skråstier der er ved at falde sammen.

Agnete: Synes økonomien er tvivlsom. Dårlig forberedelse.
Beboer: Stien der skal fjernes  er vores. Poul-Erik enig i at det er vores.
Torsten: Mener det er kommunens og det er dem der vedligeholder.
Vi har fortovspligt.
Beboer: Hvor vigtigt er det at broerne vedligeholdes nu?
Beboer: Har der været nogen ude at kigge på dem? Er der lavet en rapport.
Torsten: Kender ikke baggrunden, men formoder det er undersøgt.
Klaus: Tidsfristerne?
Torsten: Tænkt udført i forlængelse af byggesagen – dvs til efteråret.
Beboer: Bliver legepladser gennemført.
Torsten: Beboerne bliver inddraget  vedr. legepladser –  der kommer udspil.
Torsten: Konsekvensberegning Betonbroer og Alternativ (udvidelse af containergården)
Egenfinanciering/realkreditlån
Torsten om containergård: Vi kan spare husleje på pladsen dernede fra AB og få medfinansiering.  Når der alligevel skal graves og reageres.
Agnete:  Brandvæsen indkørsel hvor?
Svar: Nordstien
Svar: Renovation ikke diskuteret.
Mogens: Brandvæsenet har været involveret.
Mogens: Hvis vi sløjfer stien vil der være en lille besparelse.
Beboer: Godt at sende et signal om at cykelstien ved Lyngmosevej skal væk.
Mogens: Lokalplan kræves og der sker ikke noget før august.
Torsten: Hvis vi bestemmer – går man i gang med det samme
Mikkel: Vi skal have faste tal – det må ikke skride.
Torsten: Vi kan beslutte at det er en betingelse at økonomien holder.
Dirigenten: Forslaget går på at der ikke skal være cykelsti, men kun fortov på Lyngmosevej. Sti rundt om gavlene bliver der også kigget på.
Torsten indbyg økonomien i tilbuddet. Hvis det ikke kan holdes inden for budgettet, skal der ny beslutning til.
Beboer: Rabat mellem vej og fortov skal med.
Beboer: Rækkefølgen er vigtig.  Nordstien først – så bro
Afstemning: Vedtaget enstemmigt.


Forslaget vedr at inddrage Containerpladsen og give mere plads hertil:
Klaus: Forhastet forslag. Vi har ikke drøftet brugen og behovet for containergården. Omvendt rækkefølge
Beboer: Diskussion om sorteringsprincipper
Der stemtes om principbeslutning om at udvide containergården:
Vedtaget: Ingen imod, 1 stemte ikke