20100419 RegnskabsBeboermøde

20100419 RegnskabsBeboermøde


Referat af regnskabsbeboermøde i Bæk-/Fosgården 19. april 2010


Troels Jørgensen bød velkommen og foreslog Poul-Erik Jensen som dirigent.

1.       Poul-Erik valgt som dirigent uden modkandidat
Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt indkaldt.
2.       Klaus Grand og Hanne Sanderhoff Degn valgt som referenter
3.       Den udsendte dagsorden blev godkendt
4.       Referat fra beboermøde 21. september 2009 blev godkendt
5.       Gennemgang af afdelingens regnskab for 2009
 Regnskabet blev fremlagt af afdelingsleder Torsten Dose, som indledte med at præsentere sig selv. Han har 9 års erfaring fra tilsvarende stillinger hos Lejerbo og FSSB (Tingbjerg og Bellahøj).
Populær udgaven af regnskabet var uddelt til beboerne med mulighed for at rekvirere den store udgave.
Torsten konstaterede at regnskabet er kompliceret pga posteringer og modposteringer  tilhørende byggesagen. Han koncentrerede sin gennemgang om konto 114 Renhold inkl. løn, 115 Vedligeholdelse og 116 Henlæggelser.
Regnskabet viser et betydeligt underskud, som især skyldes øgede omkostninger på konto 115, hvor der har været ekstraordinært mange reparationer.  Følgende områder blev nævnt:  vandskader under selvrisikogrænsen, merudgifter på opgangene, reperationer på grundvandspumper, toiletter, blandingsbatterier og hoveddøre.
Ekstra udgifter til snerydning blev nævnt, men det er på konto 114 og underskuddet er på 115.
Der blev spurgt til ledige ældreboliger, men det er kommunen der bærer dette underskud. Dog er det afdelingen, der betaler for nødvendige varmeudgifter til de tomme lejemål.  Der blev drøftet hvad man kunne gøre for at få dem udlejet. Huslejen er høj, men det blev nævnt at boligtilskuddet ofte vil dække en del heraf.
Torsten nævnte at det kan være svært at skelne nogle udgifter til byggesagen fra driften. Og i hvert fald alt for dyrt at gå ind i nu.
Bestyrelsen fortalte at de ikke havde haft kendskab til underskuddet før lige inden bestyrelsesmødet og at der ikke havde været rapporteringer i perioden.
Der blev udtrykt håb om at regnskabet bliver mere overskueligt næste gang og at der bliver rapporteret løbende.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
6.       Bestyrelsens regnskab
Poul-Erik fremlagde bestyrelsense regnskab. Budgettet var på 10.000 kr til gaver, diæter, møder, telefonpenge mv. Der var brugt 8.875 kr og en beholdning på 1.164 kr.
Fremlæggelsen blev taget til efterretning uden spørgsmål.
7.        Regnskab for haverne
Lizzie fremlagde regnskabet. Der var blevet afholdt en havefest og der var udlejet 35 haver, som hver gav en indtægt på 100 kr i leje. Beholdningen pr 1.1.2009 var 5.168 kr og 31.12.2009 6.885 kr.
Fremlæggelsen blev taget til efterretning uden spørgsmål. Der er i øvrigt få ledige haver i øjeblikket.
8.       Beretning fra bolignetbestyrelsen
Der var uddelt en skriftlig beretning til beboerne. Klaus og Mikkel supplerede med at glæde sig over at parabolerne nu var nedtaget fra facaderne. Måske mangler der en enkelt på en altan, men ikke noget problem. Der er forhåbning om et meget stille kommende år på dette område.
9.       Beretning fra bestyrelsen
På mødet var omdelt en oversigt over årets aktiviteter.
Byggesagen har selvfølgelige fyldt meget i årets løb, men herudover har der været maling af altaner og opgange, udskiftning af pulterrumsdøre og låse samt postkasser. Desuden nye ventiler og termostater på varmeapparater og vandmålere i alle lejemål.
Beretningen blev taget til efterretning.
Under beretningerne blev også disse punkter diskuteret:
·         Manglende numre på carporte. Svært at se hvilke der er udlejede. Torsten:  Skilte er på vej
·         Mogens Lethraborg roste Troelses indsats i miljøkampagner – medvirkende til at afdelingen var blevet belønnet med en mosaik på fælleshuset
·         Problemet med at det tager lang tid inden der kommer varmt vand i køkken og stort badeværelse. Torsten: Det bliver undersøgt grundigt nu med målere og kontrol af cirkulation
·         Der blev spurgt til hvor mange der skal betale for elforbrug i pulterrum. Torsten:  Har ikke tallet nu.
·         Vi har stadig en sag med korrekt frostsikrede termostater til soveværelser – Torsten er på sagen
·         Der blev spurgt til antal udlejede carporte. Der er stadig mange ledige. Bestyrelsen har besluttet at ikke udlejede og dermed ikke afmærkede carporte kan benyttes af alle. Der skal informeres om de ledige carporte
·         Opsætning af videokameraer er næsten afsluttet. En beboer spurgte til den bebuede aftale med kommunen som forudsætning for ibrugtagning. Der er ikke indgået aftale herom endnu.
·         Ophold i opgangen blev diskuteret. Ikke nødvendigvis hærværk, men ofte meget højrøstet i forhold til stuelejlighederne
·         Piktogrammer på vej udover de midlertidige
·         Stor ros til gårdmændene for deres arbejde i marken

10.   Aktivitetskoordinator Hanne Sanderhoff Degn
Hanne, som er barselsvikar for Rikke, gennemgik organisationen og de mange aktiviteter
·         Styregruppens sammensætning og møder
·         Aktivitetsudvalg
·         Børn og unge konsulent Stine
·         Legepatruljen
·         Ungdomsredaktionen i netværk
·         Netværkshus
·         Kvindeprojekter
·         Pavillionen
·         Mm

11.a. Valg til afdelingsbestyrelsen
Anita Kallesøe og Lyna Jensen er først på valg til næste år.
Poul Erik Jensen, Troels Jørgensen og Klaus Grand blev genvalgt.
Som suppleanter blev Agnette Høpfner og Mikkel Rømer Jespersen valgt.
Beboermødet gav bestyrelsen lov til at konstituere sig med kontaktperson/formand og kasserer.
11.b Valg af interne revisorer
Henning Aasborg genvalgt.
John Borritsøe genvalgt til revisor for haverne.

       11.c Valg af bestyrelse til bolignet
Klaus Grand og Mikkel Rømer genvalgt
Mogens Lethraborg suppleant

      11.d Valg til Brugergruppen (Albertslund Varmværk)
Troels Jørgensen genvalgt
11.   Orientering om VA’s kommende generalforsamling afholdes 26. maj
12.   Eventuelt
·         Byggesagen og udearealerne blev diskuteret. Der er belægninger og stiforløb som ikke er med i reetableringen. Grønningen frigøres først til oktober.
·         Hvornår gøres haverne færdige – de blev lovet klar i november
·         Manglende svar fra ejendomskontoret – op til 3 emails sendt om samme sag uden så meget som modtagelse bekræftet
·         Der skal tages stilling til broerne og stien ved Lyngmosevej
·         Der bliver ikke fældet træer uden tilladelse og plan
·         Niels anmodede om at man forsøger at involvere de etniske beboere
·         Der blev spurgt hvor man skal melde når den er gal med nedløbsrør og lingnende. Svaret var ejendomskontoret...