Opsamling af handlingspunkter pr 8. marts 2012: Link

Referat af bestyrelsesmøde  8. marts 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mogens, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Fraværende: Mikkel

Ordstyrer: Anita. Referent:  Klaus

Fremsendt dagsorden godkendt.  Fraflytningssag inkluderet.

Referat fra sidste møde godkendt.

Gennemgang af regnskab for 2011:
Indledningsvis ros fra bestyrelsen til regnskabet. Mere gennemarbejdet end de sidste år. Det viste sig så at det også havde været igennem flere rettelser. Torsten gennemgik regnskabet, som viser overskud på 672.000 kr. Budgettet har holdt på de fleste punkter. Der er muligvis forbedringsmuligheder mht varmebetaling, da vi stadig betaler opgange og depotrum hvor varmeapparater er nedtaget.

Referent til afdelingsmødet: Leila Barasinska har sagt ja.

Spørgsmål fra Mogens om deltagelse i fraflytningsyn som officielt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besluttede ikke at have officiel deltagelse med henvisning til at beboerne har ret til at medbringe en bisidder, som sagtens kan være bestyrelsesmedlem.
Under samme punkt behandledes fraflytningssag, hvor det blev besluttet at sende et svar fra bestyrelsen til beboerens spørgsmål om vores holdning.  [uden for referat]. Torsten finder vedligeholdelsesreglementet frem og beskriver håndteringen heraf.

Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (Listen fejlagtigt dateret 1. februar 2012 – den er opdateret 5. marts). Kun ændringer til listen refereres her:
Vaskerier: AB ønskede ikke at ændre prisen for brug af deres vaskeri nu. Vi ændrer vores pris til 20 kr vask hurtigst muligt (Torsten). Der har ikke været møde i udvalget.
Oversigt over depotrum: Punktet tages ud af listen
Afdelingsmøde ang. Husorden mm: Omtalte Handlekort fra BL ikke så relevante. Vi blev enige om i stedet for at lade ”spil med indbygget diskussion” indgå om muligt. (Torsten)
Parkering: Punktet udgår fra listen. I stedet ændringsforslag til Husorden vedr. campingvogne, trailere, campletter osv. Og vedr. forbud mod standsning og parkering i fodgængerovergange. Vedr. handicap parkering skal ønsket gå gennem kommunen.
Esco projektet kører og udgår fra listen
Evaluering af beboerindflydelse i byggesagen: Punktet tages af listen
Husorden: Mindre justeringer foreslås til beboermødet.

Nyt fra udvalgene og vedr. naboskabsundersøgelsen:  ABC får færre midler at arbejde med. Medfører ændret struktur. Fastelavnsfest er droppet – der skal laves noget nyt. For mange udefra som ikke er målgruppen. Gælder flere af arrangementerne. Naboskabsundersøgelsen kører.

Besked fra AB om vaskerier: Punktet behandlet under listen med handlepunkter.

VA forslag om ændring fra generalforsamling til repræsentantskabsmøde: Poul-Erik forelægger kort på afdelingsmødet.

Eventuelt:
Klaus stiller ikke op til valg. Poul-Erik overvejer.


Ændringsforslag til husorden (nedenstående er en smule ændret – Anita har udgaven med ændringer påført med pen)
10. Parkering
d. Campingvogne må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse.
Ændres til
d. Campingvogne, campletter, trailere og lignende må kun parkeres i indtil 24 timer før afrejse eller brug.


10. Parkering
Nyt punkt
f. Af sikkerhedshensyn skal de markerede fodgængerovergange holdes fri for køretøjer.  (formulering ændret til noget med standsning og parkering)


12. Affald
f. Stort affald (storskrald):
Sidste sætning: ”Stilles langs kanten af stien foran opgangene” ændres til ”Stilles i affaldshusene”.


Referat af bestyrelsesmøde  2. februar 2012

Referat i pdf format: Link

Til stede: Anita, Mikkel, Poul-Erik, Troels, Klaus og Torsten (afdelingsleder).
Afbud: Mogens

Ordstyrer: Mikkel. Referent:  Klaus
Fremsendt dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde godkendt.
Gennemgang af liste med handlingspunkter ved Torsten (se liste dateret 1. februar 2012)
Kommentarer til punkt vedr. legepladser
Reklamer på legepladsen var en fejl, der hurtigt blev rettet
Klaus: Der var kun aftalt småbørnslegepladser, nu var der opsat legepladser for større børn.
Forløbet havde ikke været helt som planlagt, men det er klart at udvalget skal komme med indstillinger til bestyrelse og afdelingsmøder

Priser er indhentet på vaskeri
Oversigt over depotrum udestår (Torsten)
Vi har ikke fået oplægsholder til møde vedr. husorden. Konklusion – mødet bliver efter regnskabsmødet
Klaus har ikke lavet oplæg vedr. parkering
Husorden: Husk forslag om campletter og trailere. Og husk forretningsorden for afdelingsmøde

Kommissorium for grønt udvalg afklaret ovenfor
Nyt omkring Lyngmosevej: Høring afsluttes begyndelsen af februar
Nyt fra udvalg:
Styregruppen: Budget. Referat bør sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Tiltag over for nye indflyttere. Fastelavnsfest holdes i vores hus. Frivilligkomsammen  8. februar. Juletræstur aflyses.
Vinduer og dørlåse:
Dørlåse i stuelejlighederne: Garantisag, løsningen fungerer. Vinduer:  Mikkels vinduer ikke lavet. Det skal virke alle steder.  Torsten fortalte om gengangere, og skal have møde med vinduesleverandøren, rådgiver og Byg (Bo-Vest).
Vaskeriudvalg:
Intet nyt fra udvalget. Vi ønsker at prisen pr vask bliver 20 kr – hurtigst muligt. Anita hører AB om deres holdning.
Spørgsmål fra Mogens:
Mogens, Bækgården 9 ønsker klapsæde i elevatoren. Er bestilt.
Han vil også gerne være med ved syn af lejlighed. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage som lyttende observatør. Beboerne kan altid medbringe en bisidder. Men vi tager det op med Mogens næste gang.
Blomster og potter i parterren:
Vi tager det op hvis der kommer klager fra beboere.  Driftsmæssigt vil Torsten sige til hvis der er et problem.
Beboerspørgsmål:
Vi kan ikke stå inde for spørgsmål 3 og 4 (fælles beboerhus og øget driftssamarbejde). De to første spørgsmål ok.
LO – konferencen: Meld til Anita inden 6. februar om du deltager.
Lodtrækning vedr carporte:
Opgivet

Gaver til ansatte:
 Vi fortsætter med at give gaver til de ansatte ved særlige lejligheder.
Regulering af a conto varmen.
Vi er uforstående over for Bo-Vests eget initiativ. Torsten har nævnt det uheldige i denne regulering. Dette vil vi forklare på regnskabsmødet.
Næste møder:
Fælles møde AB/VA ultimo februar
(Torsten indkalder til regnskabsmødet 4 uger inden)
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang

Anita kontakter referenten fra sidst til regnsskabsmødet.Opsamling af handlingspunkter pr 1. februar 2012: Link
Bestyrelsesmøde 1. december 2011

Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus, Mogens  + Torsten (afdelingsleder)

1. Ordstyrer: Poul-Erik,  Referent: Klaus
2. Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel 
3. Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
4. Opsamling fælles bestyrelsesmøde
5. Problemer med dørlåse i stuelejlighed
6. Nyt fra udvalg
7. Skiltning på mødelokale
8. Postkasse til beboerhus
9. Beboerhenvendelse
10. Næste møder
11. evt.


Ad 2 Torsten vil fremover ajourføre listen med handlingspunkter  
Ad 3 Handlingspunkter
Se selvstændig liste: Handlingspunkter pr 1. december
Hoveddøre: Ejendomskontoret forsøger at få låsekasserne skiftet på garanti i takt med at de går i stykker
Legepladser: Vi har fået byggetilladelser til 4 legepladser. Ser ud til at være færdig inden jul.
Parkering: Vi skal ændre husordenen til også at omfatte trailere og campletter.
Forslag fra Klaus om at tilbyde udlejning af carporte med 3 måneders rabat mod at binde sig et år. Opbakning fra Mikkel.  Referenten husker ikke hvad der reelt blev besluttet (!).
ESCO folder på vej. Oplæg er fremsendt
Ad 4 Fælles bestyrelsesmøde 29. nov.
Se selvstændigt referat fra mødet
Ad 5 + 7 + 8
Driftssager som Torsten vil håndtere/er på vej
Ad 6
Nyt fra udvalgene
Styregruppen -  Rikke Møller vil kigge på hjemmesiden.
Aktivitetsgrupperne – diskussion om juletræsturen. Konceptet skal måske ændres.
Bolignet: Torsten kontrollerer prisen for mellemste pakke
Ad 9 Beboerhenvendelse vedr. varmeopgørelse
Bestyrelsen forespørger driften om forskellen på de to opgørelser.
Ad 10
Julefrokost fredag 9. december kl. 19.00 Dorps Alle, italiensk restaurant
Bestyrelsesmøde 26. januar kl. 17.30
Valgfrit: Regnskab 9. februar – bestyrelsesgennemgang VÆLGER VI IKKE AT HAVE
Fælles møde AB/VA ultimo februar
Bestyrelsens gennemgang af regnskab 8. marts 17.30
Formøde til regnskabsmøde 26. marts
Afdelingens regnskabsmøde 26. marts
12 April: Markvandring - bygningsgennemgang
Ad 11 Evt
Intet til referat
Fælles bestyrelsesmøde AB/VA 29. november 2011


Dagsorden
1.       Valg af referent og dirigent (i alt to personer – en fra hver afdeling).
2.       Vaskeri
a.       Stillingtagen til evt. Samarbejde om en fælles løsning i Albertslund Nord.
b.      Økonomisk oversigt.
c.       Brugsoversigt.
d.      Debat og meningsudveksling omkring fremtidigt vaskeri/vaskerier i Albertslund Nord.
3.       Fremtidigt samarbejde.
a.       Arbejdsgrupper?
b.      Erfarings- og ideudveksling?
c.       Fælleslokaler?
4.       Ny mødedato.
5.       Eventuelt.
a.       Forslag til andre oplagte samarbejdsområder.

Referat
Til stede:
Jeanette,  Kirsten, Per, Mediha, Winnie, Tommy, Troels, Mikkel, Anita, Poul-Erik, Mogens, Klaus, Torsten.
(Jeanette og Winnie måtte forlade mødet efter punkt 2).
Ad 1 Kirsten valgt til dirigent og Klaus til referent

Ad 2 Vedtaget at ”vi nedsætter en arbejdsgruppe og prøver om vi kan finde en fælles løsning”.
Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder og komme med udspil til fælles bestyrelsesmøde mhp besparelse. Skriftligt oplæg udsendes inden det fælles møde ultimo februar 2012.

For vedtagelsen stemte alle AB’s medlemmer og VA’s medlemmer bortset fra Poul-Erik og Klaus. Medlemmer af udvalget er Mikkel, Mogens, Tonny og Jeanette.

Ad 2b
Uddelt oversigt over økonomi i begge vaskerier. Samt lidt statistik.
Vi besluttede at ”Torsten undersøger gennemsnitspriserne  i andre afdelinger. Kommer herefter med forslag til justering til de to bestyrelser”.  Ikke sat en deadline, men en naturlig anledning er den ændring, som Bo-Vest har meddelt efter budgetmøderne (administration skal betales af afdeling – ikke den enkelte beboer, som bruger vaskeriet).

Ad 3
Vi blev enige om at udveksle referater af bestyrelsesmøder og afdelingsmøder.
(VA’s møder kan findes på nettet – link fra forsiden af www.albertslundnord.dk – AB’s referater kan sendes til Va8-best@albertslundnord.dk )

Fælles bestyrelsesmøder evt med inviterede gæster udefra. God idé.

Emner:
Kommunal boliganvisning
Brug af hinandens fælleslokaler
Diskussion om lokalerne kommer beboerne til gode
Regnskaber
Anita og Kirsten vil gerne diskutere fælles ansættelse [Korrektion: Ikke her og nu - men et muligt emne på sigt]

Ad 4
Ny mødedato aftaltes ikke. Torsten indkalder når vaskeriudvalget kommer med input.


Bestyrelsesmøde 3. november 2011Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus + Torsten (afdelingsleder)
Afbud: Mogens

1.       Ordstyrer: Troels,  Referent: Klaus
2.       Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel
3.       Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
a.       Oplysninger vedr. brug af vaskerier skal hentes af Electrolux og Miele (svært af få adgang)
b.      Hoveddøre i stuelejligheder: Lavet status  og fået klarhed – afsluttet. Kun driftssager tilbage
c.       Legepladser: 2 legepladser etableres hos os. Et senere projekt skal på afdelingsmødet
d.      Depotrum oversigt udestår.
e.      Afdelingsmøde vedr. husorden. Torsten er på opgaven med at skaffe oplægsholder
f.        Parkering: Klaus laver oplæg til almen skrivelse
g.       Energispareprojekt: Intet nyt at berette
h.      Vinduer i opgange. Kippeprojekt. Pris: 10.000 pr blok. Vi prøver alternativ løsning i Mikkels opgang. Bæk 15.
i.         Ventilationsprojekt: Udbudspapirer ved at være på plads
j.        Matrikel og skel. Undersøges mht belægning og ejerskab. Torsten har dialog med kommunen
k.       Kloak og kortlægning er i gang. Aarslef og Lyngholm står for opgaven. Forventes færdig i uge 47
4.       Spørgsmål vedr badeværelser og renovering rejst af Troels. Tages op igen når byggesagen er afsluttet.
5.       Varme. Der har været henvendelser fra beboerne. Nogle steder har temperaturen ikke været på 22 grader. Clorius har nogle steder sat maxgrænsen forkert. Alle reguleres 1,5-2 grader op (ved føleren) i første omgang.
6.       I byggesagen er man nået til sidste møde. Klaus foreslår at vi evaluerer indflydelsen i processen. Har beboerne haft gavn af repræsentanternes medvirken?
7.       Beboerhus. Anita foreslår nye farver. Torsten nævnte gulvet og dårlig belysning. Mikkel finder materiale om bedre belysning. Gulv og polering i salen samt belysning prioriteres. Der står 55.000 kr på kontoen.
8.       Styregruppen har møde næste torsdag 10 november. ABC har lavet håndbog om frivillige. Årets beboer udnævnes 5. januar i vores beboerhus. Aktivitetsudvalget har møde i næste uge.  Bolignetbestyrelsen har haft møde. TV2 kommer til at koste 13 kr – med i alle pakker. Beboer har fået tilbud om etablering af alternativ parabol modtagelse mod betaling af installationsomkostninger. Beboeren har afslået. Prisen var 2.500 kr pr blok.
9.       Jordbunkerne er etableret og der er sat hegn op. Bunkerne er rigtig pænt klappet. Vi afventer kommunens beslutning om generel løsning.
10.   Fælles bestyrelsesmøde.  Vi skal udveksle meninger og muligheder på baggrund af de indsamlede oplysninger. Det er ikke meningen at der nedsættes et udvalg vedr. vaskeri, som er på dagsordenen. Klaus spurgte om der kunne tages andre punkter op – det var ikke tilfældet. 
11.   Ekstra fra Torsten: Vaskeriets indgangsparti og træværk bliver renoveret med nye vinduer mm. Poul-Erik  rejste sag for en beboer med ødelagt hylde i køleskab, hvor beboer selv har skullet betale 900 kr for at købe en ny i Bauhaus.  Torsten redegjorde for at beboere selv skulle betale for ting der ikke var slid.
12.   Næste møde: Torsdag  1 december

Enighed om at det var en stor hjælp at Torsten havde lavet en skriftlig status.